Metsän luontainen uudistaminen – pusikoita vai puun tuottamista

Metsän luontainen uudistaminen - pusikoi

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Metsän luontainen uudistaminen vaatii vain vähän välittömiä kustannuksia. Siksi menetelmän käyttö, edellyttäen että siihen on biologis-metsänhoidolliset edellytykset, on erityisen tärkeää pohjoisessa, joissa metsikön tuotto-odotukset ovat pienet. Luontainen, vähän välittömiä kustannuksia edellyttävä uudistaminen sopii hyvin myös suometsiin, joissa ojitus aiheuttaa ylimääräisiä, kannattavuutta alentavia kustannuksia kivennäismaihin verrattuna.
Mänty uudistetaan luontaisesti siemenpuumenetelmällä. Menetelmä on osoittautunut käyttökelpoiseksi koko Suomessa. Siemenpuuhakkuuta on myös tutkittu runsaasti koko Suomessa. Männyn luontaiseen uudistamiseen kuuluva väljennyshakkuu on menetelmä, jolla pyritään lyhentämään männikön uudistamis- ja kiertoaikaa sekä pitämään metsikkö puustoisena koko kieroajan. Männiköiden väljennyshakkuu sisältyy menetelmänä useimpiin metsänhoitosuosituksiin, mutta sitä ei ole tutkittu.
Kuusen luontainen uudistaminen suojuspuumenetelmällä on suositusten mukainen uudistamismenetelmä erityisesti Pohjois-Suomessa. Uudistamisen onnistumisesta menetelmää käytettäessä ei ole selkeää ja yksiselitteistä näyttöä. Pohjois-Suomessa kuusen luontaiseen uudistamiseen voi kuulua maanmuokkaus, mikä voi parantaa sen käyttömahdollisuuksia. Muokkauksen vaikutuksista tiedetään tässä yhteydessä vain vähän. Hyvät siemensadot ovat edellytyksenä kuusen riittävälle taimettumiselle ja luontaisen uudistamisen onnistumiselle. Kuusella siemensatojen vuosivaihtelut ovat erittäin suuria. Hyvät siemenvuodet kertautuvat harvoin, ja heikkoja siemensatoja voi esiintyä useita peräkkäin.
Suomessa on paljon ojitettuja soita, joiden puusto alkaa olla uudistamisvaiheessa. Turvemaille soveltuvien luontaisten uudistamisen menetelmien tuntemuksessa ja soveltamisessa on paljon avoimia kysymyksiä, jotka edellyttävät tutkimista.
Hanke koostuu neljästä osahankkeesta: 1) Keskeisten kotimaisten puulajien luontainen uudistaminen Suomessa – kirjallisuustarkastelu, 2) Suometsien luontainen uudistaminen, 3) Kuusen luontainen uudistaminen, 4) Väljennyshakkuu männyn luontaisessa uudistamisessa. Tutkimussuunnitelma on laadittu yhdessä sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa.