Metsäkylvömenetelmät ja metsäpuiden siementuotanto

Metsäkylvömenetelmät pääprojek

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hyvälaatuisesta kuusen siemenestä on jatkuvasti pulaa taimitarhoilla. Pula johtuu kuusen siemenviljelysten vähäisestä määrästä, niiden epäsäännöllisestä kukinnasta, siemensatoja verottavista tuholaisista sekä käpyjen keruuseen, välivarastointiin ja karistukseen liittyvistä ongelmista. Vuoden 2011 metsäpuiden siementarvetyöryhmän muistion mukaan jokaista tuotettua kuusen taimea kohti kuluu noin 1,5 siementä. Muistion mukaan kuusen siementarve ja samalla siemenviljelysten perustamisalat lasketaan tulevaisuudessa 20 % pienemmälle siementarpeelle, joka on saavutettavissa lähinnä siemenen tuotantoa ja käyttöä tehostamalla.

Kuusen siementen tuotantoketjussa ja käytössä on vaiheita ja toimintatapoja, jotka alentavat siementen laatua, tai joissa itävää siementä joutuu hukkaan. Koska kuusen siemenestä on pula, tulee tuotanto- ja käyttöketjuun kiinnittää tarkempaa huomiota. Huono siementuotantoketjun hygienia johtaa itävyyden alenemiseen ja toisaalta tautiriskin kasvuun taimitarhoilla. Kun siementen lajittelu tehdään puutteellisten tietojen pohjalta, siemeneriin jää itämiskyvyttömiä siemeniä ja toisaalta hyvää siementä heitetään pois. Lajittelu vaikuttaa myös siemenerän geneettiseen monimuotoisuuteen.

Männyn metsäkylvössä taimisaanto on tällä hetkellä vain noin 10 %, kun se taimitarhakylvössä on yli 90 %. Keskeiset hävikkiä metsäkylvössä aiheuttavat tekijät ovat kylvön käyttö sille soveltumattomalla kohteella sekä nykyisillä muokkausmenetelmillä syntyvä epäedullinen itämis- ja kasvualusta.

Hyönteiset verottavat kuusen siemensaannosta valtaosan jo ennen käpyjen keruuta. Metsäpuiden siemenhuoltotyöryhmä totesi torjuntatutkimuksen tarpeen, sillä siemenviljelmille ei ole käytössä kasvinsuojeluaineita tai muita torjuntakeinoja tuhonaiheuttajia vastaan. Siementuottajilla ei myöskään ole käytössään menetelmiä mitata tuhojen esiintymistodennäköisyyttä tai ennakoida torjuntatarvetta.

Hankkeen tavoitteena on 1) varmistaa korkealaatuisen kylvösiemenen saatavuus taimitarhoille ja uudistusaloille, 2) parantaa männyn metsäkylvön viljelyvarmuutta ja kilpailukykyä suhteessa muihin uudistamismenetelmiin, (3) lisätä taimisaantoa ja vähentää siemenkulutusta kuusen taimitarhakylvöissä sekä (4) kehittää integroitua torjuntaa käpy- ja siementuholaisia vastaan siemenviljelyssiemenen saannin turvaamiseksi.

Hanke liittyy uusiutuvien luonnonvarojen saatavuuteen ja alueelliseen kestävyyteen pohjoisissa oloissa. Siemenviljelysten toimivuus, taimisaannon paraneminen sekä taimitarhalla että metsäkylvössä turvaavat metsänjalostusohjelman hyötyjen siirron käytännön metsänviljelyyn edistäen metsiin perustuvaa biotaloutta sekä parantaa metsätalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä.