Metsäalan ennakoinnin koordinaatio

Metsäalan ennakoinnin koordina

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Metsäalan toimintaympäristön muuttuminen ja monimutkaistuminen metsien käytön monipuolistuessa on lisännyt ennakointitiedon tarvetta. Ennakointityötä tehdään paljon metsäalalla ja muiden alojen organisaatioissa ja tutkimuslaitoksissa, mutta tarvetta on yhdistää ennakointitietoa myös yli toimialarajojen. Koordinaatiohankkeen tavoitteena on koota yhteen Metlassa ja muualla tehtävää ennakointityötä ja tulevaisuustietoa sekä toimia metsäalan ennakointiverkostossa yhdessä sidosryhmien kanssa. Luken tutkimusagendaan hankkeella on liittymäkohtia etenkin biotalouden päätöksentekoprosesseihin ja teemaan 1: Biotalouden toimintaympäristön muutokseen ja uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvä ennakointityö. Valtaosa biotalouden arvioidusta viennistä tulee nykyään metsäsektorilta (Biotalousstrategia 2014/TEM), joten metsäalan toimintaympäristöstä tuotettu ennakointitieto on merkittävää myös koko kansantalouden kannalta. Maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteisiin hanke liittyy tuottamalla toimintaympäristön muutoksia koskevaa ennakointitietoa synteesien muodossa mm. Kansallisen metsäohjelman seurantaan (KMO), Metsästrategian 2025 valmisteluun ja vaikutusten arviointiin. Ennakoinnin hankeryhmään kuuluu koordinaatiohankkeen (Riitta Hänninen) lisäksi neljä muuta hanketta: Puutaseskenaariot (Tuula Packalen Puupohjaisten polttoaineiden markkinaseuranta (Antti Mutanen), Metsäsektorin suhdannekatsaus (Jari Viitanen) ja Virkistyskäytön ennakointi (Marjo Neuvonen)