Metsä 150

Metsä 150

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä


Puun kysynnän arvioidaan kasvavan merkittävästi jo lähivuosina. Metsä 150-projektissa selvitetään, miten talousmetsien kasvua ja puuntuotantoa voidaan lisätä ja tehostaa kannattavasti ja kestävästi.

Suomessa metsävaroja hyödynnetään monitavoitteisesti. Puuntuotantoa on lisättävä jatkossa samalla kun kehitetään metsien muita käyttömuotoja. Tämän vuoksi metsien puuntuotannolliseen hyödyntämiseen on löydettävä uusia keinoja.

Metsät ovat erilaisia Suomen eri osissa sekä rakenteeltaan että kasvuolosuhteiltaan. Tavoitteena on tunnistaa kannattavimmat, kustannustehokkaimmat ja ympäristömyönteisimmät keinot lisätä metsien kasvua erilaisilla kasvupaikoilla maan eri osissa.

Projektissa kehitetään räätälöityjä kasvatusmalleja. Metsä 150 kokoaa yhteen tiedon kasvatusmenetelmistä, joilla puubiomassojen tuotantoa voidaan lisätä metsissä ja turvetuotannosta vapautuneilla suopohjilla. Tavoitteena on löytää erilaisille kasvupaikoille, puulajeille ja alueille nykyistä pitemmälle räätälöityjä kasvatusmalleja. Synteesin teossa hyödynnetään Luken laajojen kenttäkokeiden aineistoja sekä uusimpien tutkimusten ja tutkimusohjelmien tuloksia. Projektissa kartoitetaan lisäksi keinoja parantaa kasvupaikan tuotoskykyä ja selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää puubiomassan tuotannossa nopeakasvuisia puulajeja, kuten haapaa ja pajuja.

Koko maan kattavilla skenaariolaskelmilla tuotetaan tietoa siitä, miten suuret vaikutukset eri keinoilla on puuntuotantoon ja miten pian ne alkavat lisätä Suomen metsien hakkuumahdollisuuksia. Muuttuvassa ilmastossa ja toimintaympäristössä on tärkeää, että metsien käsittelykeinot edistävät metsien elinvoimaisuutta ja lisäävät niiden vastustuskykyä mahdollisesti lisääntyviä tuhoriskejä vastaan. Projektissa arvioidaan myös metsien käsittelymallien vaikutusta metsäluontoon, metsien hiilensidontaan, hakkuukertymiin sekä hakkuutähteisiin sitoutuneen hiilen määriin.

Vuonna 2016 toteutettavan työn yhtenä tavoitteena on myös tunnistaa keskeisimmät puuntuotannon pullonkaulat ja tietotarpeet, johon tutkimus- ja kehitystoimintaa tulisi jatkossa suunnata.