Metsästyskulttuuri ja maaseudun kestävä kehitys

METKU

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.03.2016

Tiivistelmä

Metsästys on keskeinen osa suomalaista maaseutukulttuuria. Metsästyskulttuuri on muutoksessa mm. seurojen jäsenten ikääntymisen, metsästyskulttuurin kaupungistumisen, eläinten hyvinvointikysymysten- ja lähiruuan kysynnän lisääntymisen myötä. Metsästysoikeutta koskevat määrittelykamppailut ja toiminnan perinteisten rajojen murtuminen edellyttävät metsästyskulttuurin tarkastelua osana laajempaa yhteiskunnallista muutosta. Kestävän metsästyksen ja riistanhoidon kehittämiseksi tarvitaan monitieteistä ja kokonaisvaltaista ymmärrystä suomalaisen metsästyskulttuurin olemuksesta ja sen muutoksesta. Tämän monitieteisen tutkimushankkeen päätavoitteena on edistää metsästyskulttuuria osana suomalaisen maaseudun kestävää kehitystä. Tutkimushanke koostuu viidestä itsenäisestä osatutkimuksesta, joilla on oma aineistonsa ja teoreettinen lähestymistapansa: 1) metsästäjän identiteetti, 2) suomalaisen metsästyskulttuurin kuvallinen esittäminen, 3) metsästysseura sosiaalisen kamppailun kenttänä, 4) metsästyksen spatiaaliset käytännöt ja paikkatietous, 5) metsästyskulttuurin nykytila ja muutos Varsinais-Suomessa. Tutkimus yhdistää yhteiskunta- ja kulttuuripoliittista, sosio-ekologista, maantieteellistä sekä taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimisen näkökulmaa. Tutkimuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia laadullisen tutkimuksen menetelmiä: diskurssi- ja sisällönanalyysiä, visuaalisen aineiston sisällönanalyysiä, etnografisen kenttätutkimuksen menetelmiä (ml. erillaiset karttatehtävät). Osatutkimusten kautta vastataan tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin, jolloin osatutkimusten ja tutkijoiden välille syntyy monitieteistä vuoropuhelua. Hanke on kolmivuotinen. Hankkeen ensimmäisenä vuonna kerätään aineistoa ja aloitetaan analyysi, joka jatkuu toisena vuonna. Hankkeen toisena ja kolmantena vuonna keskitytään tulosten raportointiin ja julkaisemiseen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset julkaistaan teoksessa, joka kokoaa yhteen suomalaiseen metsästyskulttuuriin liittyvää tutkimusta. Lisäksi tutkimuksesta julkaistaan artikkeleita ja katsauksia kotimaisissa tieteellisissä lehdissä, kuten Maaseudun uusi aika ja Alue ja ympäristö. Tuloksia esitellään myös kotimaisissa (Maaseutututkijatapaaminen, sosiologi-päivät) sekä kansainvälisissä (ESRS) seminaareissa ja konferensseissa. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää, kun kehitetään kestävää metsästyskulttuuria ja esimerkiksi metsästysmatkailua maaseudulla. Hanke toteutetaan MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosen ja Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkijoiden yhteistyönä. Jyväskylän yliiopistossa hanke kytkeytyy KULKEMA -tutkijakoulutusohjelmaan (2007-2010), jossa metsästys osoittautui maaseudun yhteisöllisyyden ja ympäristönhoidon kannalta merkittäväksi toiminnaksi ja sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen "Kestävät sosiaaliset muutosprosessit" -temaattiseen kokonaisuuteen ja JY:n koordinoimaan COST -toimeen, jossa tutkitaan kulttuurisesti kestävää kehitystä. RKTLssa hanke liittyy FitPa tutkimushankkeeseen (SA), jossa tutkitaan riista-instituutioiden ja paikallisen kulttuurin kohtaamista. Hankkeessa voidaan hyödyntää myös RKTL:n Suomalainen metsästäjä, metsästys ja riistanhoito”-hankkeessa (käynnissä 2007?2012) kerätyn kyselytutkimuksen aineistoa metsästäjistä, heidän toiminnastaan, mielipiteistään ja tarpeistaan. Hanke liittyy myös RKTL:n 2008?2010 käynnissä olleeseen Pirstale-hankkeeseen, joka sivusi urbaanin ja maaseutukulttuurien kohtaamista pääkaupunkiseudun ympärillä.MTT:lla Vihreän talouden tutkimusohjelmaan ja LYNET -kestävän maankäyttöohjelmaan.