Kalanviljelyn sijainninohjauksen ja luvituksen työkalut

Meriviljelyn luvituspilotit

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.01.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Kansallisen vesiviljelystrategiassa tähdätään vesiviljelyn merkittävään kasvuun merialueilla. Kansallisessa sijainninohjaussuunnitelmassa on tunnistettu kasvualueita ja Itämerirehu on monissa ympäristö- ja elinkeino-ohjelmissa esitetty keino vähentää vesiviljelyn ympäristövaikutuksia. Luvitus on ollut merkittävin pullonkaula elinkeinon kasvulle. Valtioneuvoston kanslia julisti 7.12.2015 haettavaksi kärkihanke 4 teemaan 4.4.4 liittyen vesiviljelyn ympäristöluvituksen uudistamiseen tähtäävän kehityshankkeen. Luke ja Gaia Consulting Oy:tä tekivät vesiviljelyn kompensaatioiden soveltamiseen liittyvän esiselvityksen (Hanke: Itämerirehua kotimaista kalavirroista) pohjalta tämän hankkeen hakemuksen, jolla pilotoidaan uusien laitosten luvituksen ennakkoneuvotteluprosessia ja etsitään käytännön keinoja soveltaa sijainninohjaussuunnitelmaa ja Itämerirehua luvituksessa.

2) Toteutus

Luke ja Gaia Consulting Oy toteuttavat hankkeen yhteistyössä merialueella uusia lupia hakevien yritytsen kanssa kolmella pilottialueella, jotka sijaitsevat Saaristomerellä, eteläisellä Selkämerellä ja Perämerellä. Hankkeessa vastataan myös niihin erityiskysymyksiin, jotka on eritelty valtioneuvoston hankehakuasiakirjoissa. Alihankintana ostetaan ympäristölainsäädännön sovellukseen liittyviä oikeudellisia selvityksiä Enlawing Consulting Oy:ltä ja maakuntakaavoitukseen liittyvän selvityksen varsinais-Suomen Liitolta.

3) Tuotokset

Tuotoksena syntyy loppuraportti, jossa on vastauksen hankehaussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin sisältäen muun muassa pilottien toteutuksen kuvaukset, luvitusta edeltäviä ympäristö- ja talousvaikutusarviointeja sekä hankkeen aikaiset raportoinnit, joissa mahdolliset luvituksen pullonkaulat tunnistettu hallinnollista ja poliittista päätöksentekoa varten.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Hanke edesauttaa vesiviljelystrategian, sinisen biotalouden, hallitusohjelman ja hallituksen kärkihankkeiden toteutumista. Luvituksen aikaansaaminen on ensimmäinen askel kasvutavoitteiden toteuttamisessa. Hankkeen tuloksia voidaan soveltaa lainsäädännön ja hallinnon kehittämiseen sekä rannikon vesiviljely-yritysten lupahakemuksissa.

5) Asiakkaat

Valtioneuvosto, Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö, ELY-keskusten Y-ja E-vastuulaueet sekä AVIt, Luke ja Vesiviljelyalan yritykset