Uudet työkalut ekologiseen rakentamiseen merellä

Merikompensaatio

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

30.09.2018

Tiivistelmä

Rannikolla toteutettavat rakennushankkeet muuttavat meriluontoa. Vedenalaisten elinympäristöjen tilassa tapahtuvat muutokset heijastuvat koko meriekosysteemiin ja niiden heikentyminen tai häviäminen vaikuttaa
myös kalakantoihin ja linnustoon. Lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset edellyttävät ympäristön laajaa huomioon ottamista erilaisissa hankkeissa. Tiukentunut sääntely ja muut velvoitteet kuitenkin hidastavat merialueille suunniteltavien hankkeiden luvitusta ja toteutuksen läpivientiä.
Monissa tapauksissa hankkeiden haitallisia vaikutuksia voitaisiin vähentää
mitigaatiohierarkian suositusten mukaisesti. Aluevalinnoilla toiminta ohjataan mahdollisimman vähän ympäristöä heikentäville alueille, hyvällä suunnittelulla ja toteutustapojen valinnalla vähennetään haittoja ja ennallistamis- sekä kompensaatiotoimilla varmistetaan, että hanke ei tuota luonnon monimuotoisuuden nettohävikkiä. Ennallistaminen tai kompensaatio voi sisältää merieliöstön kannalta keskeisten rakennepiirteiden palauttamista ja ekosysteemien toimintaan liittyvien
piirteiden korjaamista. Hyvin suunniteltu ja toteutettu mitigaatio voi sujuvoittaa merelle suunniteltujen hankkeiden läpivientiä. Tällä hetkellä meriekosysteemin rakennetta ja toimintaa turvaavista tekniikoista ja käytettävistä vaihtoehtoisista materiaaleista ei ole riittävästi kokemuksia Itämeren alueelta. Merialueiden kasvava käyttöpaine lisää tarvetta koota parhaita käytäntöjä ja kehittää osaamista Itämeren kylmissä olosuhteissa
toimivista menetelmistä.

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda katsaus maailmalla kehitettyihin ja käytettyihin kompensaatiomenetelmiin ja muodostaa arvio niiden soveltuvuudesta Itämeren olosuhteisiin. Tämän pohjalta annetaan merirakentamiseen liittyvät toimenpidesuositukset, jotka kohdistuvat koko meriympäristöön mukaan lukien kalat ja merilinnut. Hankkeen tuottama ohjeistus on käyttökelpoinen hankesuunnittelun työkalu
yrityksille, hallinnon toimijoille ja kansalaisille. Hankkeessa järjestetään kansalaisille, yrityksille, tutkijoille ja hallinnon edustajille suunnattu seminaari, jossa mietitään ekosysteemilähtöisiä rakentamiskeinoja yhdessä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on tuoda Itämerelle osaamista meri- ja ranta-alueilla käyttökelpoisista rakentamisen ratkaisuista, joilla voidaan ylläpitää mereistä biologista monimuotoisuutta ja tuottaa Itämeren olosuhteisiin soveltuva ekologisen rakentamisen opas. Hankkeessa järjestetään kansalaisille, yrityksille, tutkijoille ja hallinnon edustajille suunnattu seminaari, jossa mietitään ekosysteemilähtöisiä rakentamiskeinoja yhdessä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Kootaan opas ranta- ja meriympäristössä käyttökelpoisista rakentamisratkaisuista, joita kansalaiset, suunnittelijat, rakennuttajat ja rakentajat voivat hyödyntää rakentamisen suunnittelutyössä. Oppaaseen kootaan Itämeren olosuhteisiin soveltuvia rakennusteknisiä ratkaisuja, jotka ylläpitävät tai jopa parantavat Itämeren luonnon monimuotoisuutta. Oppaan sähköinen versio tulee olemaan avoimesti kaikkien saatavilla.