Alueellista toimintaympäristöä tukeva biosignaalianturien kehitystyö ja testaus

Matriisianturi

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

30.06.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Ihmisen ja eläinten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät erilaiset monipuoliset biosignaalien mittaustekniikat ovat merkittävästi lisääntyneet viime vuosikymmenen aikana sekä lääketieteellisessä diagnostiikassa että kuluttajatuotteissa. Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa ihmisille tai eläimille soveltuvien bio(signaali)antureihin perustuvien mittaustekniikoiden kaupallisia sovelluksia yhdistämällä yliopiston, Savonian, Luken, yritysten ja KYS:n osaamista ja kehitystyöresursseja. Hanke osaltaan poistaa ihmisistä ja eläimistä rekisteröitävien biosignaalien mittaustekniikan kehitystyön ja kaupallistamisen pullonkauloja yhdistämällä ja hyödyntämällä eri osallistujien vuosien saatossa kehittämää osaamista, kokemuksia ja laitekantaa.

2) Toteutus
Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Savonia amk:n, Luken KYS:n ja yritysten toimijoiden kanssa ja toteutus perustuu yhdessä tunnistettujen yritystarpeiden ratkaisujen etsimiseen selvitystyön ja pilotointien avulla.
TP1. Kehittämistarpeiden lisätäsmennykset, kehittämis- ja testauskohteiden rajaus ja valinta (ideariihi) sekä materiaalien ja tarvikkeiden hankinta.
TP2. Sähköiset biosignaalianturit: kuivaelektrodit, anturimatot, protokehitys jne.
TP3. Kemialliset ja sähkökemialliset anturit, protokehitys.
TP4. Anturiratkaisujen käytettävyyteen, turvallisuuteen ja hyväksyttämiseen liittyvät selvitykset.
TP5. Tulosten ja kehitystyön esittely: yhteenvetoseminaari ja keskustelut alan toimijoiden kanssa.
TP 6. Osaamisen juurruttaminen pysyväksi toiminnaksi ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen.

3) Tuotokset
•Toimijat ovat verkottuneet tehokkaasti ja löytäneet eri osapuolia hyödyttäviä uusia yhteistyökohteita. Yhteistyötahot ovat monipuolistuneet sisältämään myös laajemmin palveluntarjoajia (esim. hoivayrittäjiä ja yksityisiä terveysalan yrittäjiä).
•Ihmisen ja eläinten mittaamiseen liittyvä osaaminen on oleellisesti vahvistunut hankkeen myötä ja osaamista ja selvitys- ja kehitystyön tuloksia on pystytty siirtämään hankkeeseen osallistuville osapuolille Yliopistolla, Savoniassa, KYS:ssä ja yrityksissä.
•Eräs uusyritystoiminnassa tarkasteltava mahdollisuus on kertakäyttöisten anturien valmistus Kuopiossa edullisilla (pöytä)robottitekniikoilla, joita on jo onnistuneesti kaupallistettu Suomessa. Valmistus voisi olla kannattavaa myös Kuopiossa ja se helpottaisi ja nopeuttaisi myös kehitystyötä.
•Yritysten ja toteuttajien käytännön osaaminen anturitoteutuksiin liittyen on parantunut ja uusia materiaali- ja mittausratkaisuja on pystytty ottamaan käyttöön yrityksissä.
•Anturien biomateriaalitoteutuksiin liittyvä tietous on oleellisesti parantunut: uudet ratkaisut ovat selvästi paremmin käytettäviä ja kilpailukykyisiä kansainvälisestikin.
•Yritysten kilpailukyky on parantunut ja heidän tuotekehityksensä on tehostunut.
•Hankkeen tuloksena varsinkin nuoret yritykset ovat parantaneet kilpailuasemaansa myös kansainvälisillä markkinoilla.
•Pitempään toimineiden yritysten toiminta on saanut uusia eväitä yritystoiminnan tehostamiseen ja yhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa on vilkastunut.
•Hankkeessa saatu tietous ja osaaminen on otettu käyttöön myös Itä-Suomen yliopiston ja Savonian koulutuksessa ja palvelutoiminnassa.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
•yritysten ja tutkimusryhmien yhteiset kehityshankkeet (2-3 kpl/vuosi), n. 200-300 t€/v
•yritysten rahoittamat tuotekehitysprojektit tai palvelututkimukset (2 kpl/vuosi), noin 20 t€ €/vuosi
•uusien yritysten perustaminen toimintaympäristön aktivoitumisen seurauksena (esim. Tutli-hankkeet, keksintöjen kaupallistaminen, jne.), noin 0,5 kpl/v

5) Asiakkaat
Yritykset, joiden sensorien ja biosignaalin käsittelyn kehitystyön kohteena on omaehtoinen sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito, terveyden tilan ajasta ja paikasta riippumaton seuranta, edulliset kertakäyttöiset anturit, ihmisten ja eläinten hyvinvointi jne. Osaltaan hanke edesauttaa alan yritystoiminnan kehittymistä varsinkin Kuopion alueella ja yhteistyöverkostossa laajemminkin mm. Oulun ja Jyväskylän alueella.