Markkinaymmärrys puutuotealan kilpailukyvyn edistäjänä

Markkinaymmärrys puutuotealan

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Metsäsektori toimii tällä hetkellä vaikeassa liiketoimintaympäristössä, jossa paperin kysyntä laskee erityisesti sen perinteisillä markkina-alueilla ja muiden metsäteollisuustuotteiden kysyntä vaihtelee voimakkaasti esimerkiksi rakentamisen suhdanteiden mukana. Kilpailu lopputuotemarkkinoilla on kireää ja Euroopan kysynnän heikkouden vuoksi metsäteollisuustuotteiden vientiä on suuntautunut Suomesta viime vuosina yhä enemmän Euroopan ulkopuolelle. Tässä hankkeessa etsitään markkinatutkimuksen menetelmin keinoja puutuotealan kilpailukyvyn kehittämiseksi.
Hankkeessa tarkastellaan puutuotteita asiakkaan näkökulmasta ja tuotetaan tietoa siitä, miten toimijat voivat vastata markkinoiden kysyntään. Sähköisen kaupan mahdollisuuksien tarkastelu auttaa kehittämään uusia liiketoimintamalleja. Hankkeessa tuotetaan tietoa myös kysynnän muutoksista tulevaisuudessa. Maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteita hanke tukee metsiin perustuvan biotalouden ja puurakentamisen edistämisessä tuottamalla tietoa puutuotteiden tulevasta kysynnästä, tuotemarkkinoiden liiketoiminnan kehittämisestä.
Hanke koostuu kolmesta työpaketista, joista ensimmäisessä tutkitaan Suomen puutuoteteollisuuden kilpailukykyä, toisessa kehitetään parempia menetelmiä kuluttajien preferenssien tutkimiseen ja kartoitetaan niitä ja kolmannessa kehitetään puutuoteteollisuuden tulevaisuuden liiketoimintamalleja hyödyntämällä muiden työpakettien tuloksia. Hanke vastaa kysymykseen:” Miten puutuoteteollisuuden kilpailukykyä voidaan parantaa käyttämällä markkinoista ja kuluttajien käyttäytymisestä kerättyä tietoa hyväksi?”