Hintavaihtelut riski maidontuotannon investointien kannattavuudelle ─ riskin arviointi ja hallinta uuteen tarkasteluun

MARISKI

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on luoda laskentamalli, jolla voidaan tarkastella navettainvestoinnin kannattavuutta niin, että investointiin sisältyvät hintariskit tulevat huomioon otetuksi. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaisin toimenpitein tuota riskiä voidaan pienentää.

Tuotokset

Tutkimuksen keskeiset tuotokset ovat kuvaus maitosektorilla olemassa olevista riskinhallintakeinoista sekä laskentamalli, jolla hintariskien vaikutus tuodaan investointien kannattavuuslaskelmiin.