Maitotilojen rakennemuutos hallintaan

MARA

Alkamispäivä

02.05.2011

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Lisääntyneet hintavaihtelut ja maitokiintiöjärjestelmän poistuminen asettavat haasteita maidontuotannon kilpailukyvyn säilymiselle. Kilpaileviin tuotantomaihin verrattuna suomalaisella maidontuotannolla on lisärasitteena pienempi tilakoko ja alhaisempi kokonaistuottavuus. Maidontuotannon rakennekehityksen edistämiseksi kasvua rajoittavat ja tuottavuuskehitystä hidastavat pullonkaulat tulisi tunnistaa ja niiden haittavaikutukset määrittää. Lisäksi tulisi selvittää, miten tuotannon laajentaminen saadaan toteutettua niin, että yrityksen kasvukustannukset saadaan minimoitua ja rakennemuutos saadaan tukemaan yritysten tuottavuuskehitystä. Sekä kokonaistuottavuus että pääoman tuottavuus olisi saatava kasvuun, jotta tilojen kilpailukyky paranisi ja maidon tarjonta säilyisi vahvana EU:n maatalouspolitiikan uudistuessa. Tutkimus on jatkoa säännönmukaisesti toteutetuille kansainväliselle maitotilavertailuille ja sektoritason tuottavuuskehitystarkastelulle. Tässä tutkimuksessa vertaillaan nimenomaan rakenne- ja tuottavuuskehitykseen liittyviä tekijöitä ja tarkastellaan tuottavuuskehitystä tila- ja teknologiakohtaisesti. Tutkimuksen päätavoite on löytää hallittua rakennekehitystä tukevat maitotilojen kasvustrategiat.Strategioilta edellytetään tällöin, että ne minimoivat kasvukustannuksia, auttavat saavuttamaan mittakaavaetuja ja parantavat tuottavuutta. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi tavoitteena on löytää vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä suomalaisten maitotilojen kilpailukykyä rajoittavia tekijöitä kansainvälinen vertailuaineisto tuo esiin? 2. Mitkä tekijät, politiikkainstrumentit mukaan luettuna, vaikuttavat maitotiloilla tehtäviin investointipäätöksiin? 3. Mikä on paras tapa saada investointien tuoma uusi kapasiteetti nopeasti käyttöön eläinterveyttä vaarantamatta? 4. Mitkä ovat investointien ja teknologiavalintojen vaikutukset pääoman ja työn tuottavuuteen sekä kokonaistuottavuuteen maidontuotantoon erikoistuneilla tiloilla? Tutkimuksessa tarkastellaan aluksi kansainvälisiä vertailulukuja maidontuotannon rakenteesta ja sen yhteydestä maitotilojen taloudelliseen tulokseen. Lähemmin tutkitaan rakennekehitykseen liittyvää kolmea teemaa: investointipäätökset, eläinmäärän lisääminen ja tuottavuus. Kaikkien kolmen teeman yhteydessä keskeisenä tarkastelukohteena on peltoresurssi ja sen saatavuus. Tutkimusmenetelmät vaihtelevat tuottavuusindeksien määrittämisestä ekonometrisiin malleihin ja numeerisesti ratkaistaviin optimointimalleihin. Hankkeen toteutuksesta vastaa MTT Taloustutkimus yhteistyökumppaneinaan Valio Oy, Faba ja kansainvälinen maitotilojen vertailuverkosto IFCN.