Suomen peltojen karttapohjainen eroosioluokitus, valtakunnallisen kattavuuden saavuttaminen

Mapero 2 Suomen peltojen kartt

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

Eroosio on merkittävä maatalouden fosforikuormituksen aiheuttaja, ja peltojen eroosioriskin kehittyminen on yksi maatalouden kansainvälisistä ympäristöindikaattoreista. Myös maatalouden ympäristötoimenpiteiden suuntaamiseksi peltojen eroosioriskin arviointi on tärkeää ja peltolohkot, ja jopa niiden osat, on kyettävä luokittelemaan eroosioriskin suhteen. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti kattava järjestelmä Mapero hankkeessa (2010-2013) kehitetylle karttapohjaiselle RUSLE -mallille. Jotta mallia ja siihen perustuvia palveluja voidaan hyödyntää neuvonnassa ja mahdollisesti tukipolitiikassa, on tasapuolisuuden vuoksi välttämätöntä saavuttaa koko maan kattavuus, 100% peruslohkoista (Mapero-projektissa saavutettiin noin 80 prosentin kattavuus).Maanmittauslaitoksen suunnitelmien mukaan laserkeilausaineisto kattaisi koko Suomen vuonna 2019.

Mapero 2 hankkeessa kehitettiin ja rakennettiin RUSLE2015 -mallin (JRC) mukainen eroosiokarttojen hybridituotantojärjestelmä, jonka avulla koko maan kartat voidaan tuottaa tai päivittää 1-2:n vuorokauden aikana. Hybridijärjestelmässä raskain hydrologialaskenta (pintavirtailu) tehdään tietokoneen grafiikkalaitteiden avulla, jolloin saavutetaan n. 100 kertainen nopeus nykyisiin paikkatieto-ohjelmiin nähden. Sovellus laadittiin yhteistyössä Åbo Akademin tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kanssa.

Maaperästä saatu uusi tieto otetaan huomioon: Maannostietokanta 1.0 päivitettiin syksyn 2015 aikana versiosta 1.0 versioon 1.1. Merkittävin muutos on WRB-1998 maannosluokituksen muuttuminen WRB-2014 luokitukseksi, minkä seurauksena savimaat (Cambisols) muutettiin Stagnosols-luokkaan.

Tutkimus toteutetaan MTT:n ja Syken yhteistyönä ja siinä hyödynnetään peltomittakaavan koekentiltä ja pieniltä valuma-alueilta kerättyä havaintoaineistoa. Hankkeessa valmistuva kartta-aineisto annetaan vapaasti hyödynnettäviksi WMS - katselupalvelun kautta, mutta peltolohkoon liittyvä ominaisuustieto, t/ha/v ja sen avulla laaditut luokitukset voidaan tarvittaessa antaa vain viljelijöiden ja neuvojien käyttöön esim. Vipu-palvelun kautta.

Uusi malli soveltuu käytettäviksi yksittäisillä maatiloilla/peltolohkoilla ja vesiensuojelun kannalta kriittisillä valuma-alueilla kohdentamaan toimenpiteitä kustannustehokkaasti. Tieteellisesti perusteltu eroosioluokitus mahdollistaa mm. peruslohkojen avoimen kilpailutuksen suojelun järjestämiseksi.