Männyn ja kuusen säänkesto radiaalisesti ja tangentiaalisesti prosessoituna

Männyn ja kuusen säänkesto radiaalisesti

Alkamispäivä

11.08.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksessa määritetään syklisin sääkaappikokein suomalaisen mänty- ja kuusisahatavaran keskeiset säänkesto-ominaisuudet ilman suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja uv-valon vaikutusten kautta ja ominaisuuksien erot radiaalisesti ja tangentiaalisesti prosessoituna. Säänkesto-ominaisuuksina tarkastellaan saheiden puuainetta kuvaavien näytekappaleiden kostumista ja kuivumista (absorptio ja desorptio), dimensioiden muutoksia ja kuppiutumista, halkeilua sekä pihkavuotoja, sinistymän muodostumista ja värinmuutoksia. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä nopeakasvuista puumateriaalia (pohjoisesta) ja hidaskasvuista puumateriaalia (etelästä)._x000D__x000D_Tavoitteena on tukea päätöksentekoa erilaisen vuosirengas- ja syysuunnan tarjoavien tuotelaatujen ja sellaisia tuottavien sahaus- tai leikkaustapojen välillä, kun puutuotteissa pyritään mahdollisimman hyvään luontaiseen säänkestoon sellaisenaan, etsitään perusteluja erilaisten puusuojaus- tai pintakäsittelyaineiden käytölle tai halutaan tyydyttää asiakasvaatimuksia joissa hyvä kosteudensieto yhdistyy tiettyyn visuaaliseen tekstuuriin ja puusyiden ulkonäköön. Tutkimuksen tulokset tarjoavat perusteluja sahatavaran lajitteluun säänkeston perusteella, sahakoneiden ja -laitteiden suunnittelulle ja kehittämiselle ja puutuotteiden suunnittelulle erilaista kosteuden- tai säänkestoa edellyttäviin käyttöympäristöihin._x000D__x000D_Tutkimus muodostaa osan Metlan hankkeen 3615 Puutuoteteollisuuden tulevaisuuden raaka-aineet, materiaalivirrat ja niiden hyödyntäminen tutkimuksista, jotka koskevat puumateriaalin säänkestävyyttä, siihen vaikuttavia tekijöitä ja sen hallintaa. Tutkimus tehdään Puumiesten ammattikasvatussäätiön rahoituksella ja siitä laaditaan pro gradu -työ, kaksi tieteellistä artikkelia, ammattilehtiartikkeli ja tuloksista viestitään kotimaisella ammattilaisfoorumilla ja kansainvälisellä tieteellisellä foorumilla.