Nurmirehujen syönti- ja nurmirehun kasvumallien hyödyntäminen maidontuotannossa

MalliNurmi Nurmirehujen syönti

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Nurmirehujen syönti- ja nurmirehun kasvumallien hyödyntäminen maidontuotannossa (MalliNurmi) Nurmeen perustuva maidontuotanto on taloudellisesti merkittävin maatalouden tuotantosuunta pohjoisilla alueilla. Hankkeen yleistavoite on ylläpitää pohjoisten nurmien kilpailukykyä kovenevassa kilpailussa. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on kehittää lypsylehmien ruokintasuunnittelussa käytettävää tuotosvastemallia (Lypsikki) vastaamaan nurmen muuttuvia tuotanto-olosuhteita. Lyhyellä aikavälillä MalliNurmi vastaa Lypsikin kehittämisessä tarvittavaan tiedontarpeeseen mm. kolmen niiton strategian osalta. Pitkällä aikavälillä MalliNurmen tavoitteena on turvata nurmirehuihin perustuva kannattava maidon- ja lihantuotanto myös tulevaisuudessa valitsemalla sopivia lajeja ja lajikkeita tulevaisuudenolosuhteita ennakoiden. Hanke toteutetaan Luken, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Helsingin yliopiston ja Valion yhteistyönä. MalliNurmi koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Maidontuotanto-osio (MaitoNurmi) pitää sisällään ruokinnan suunnittelun ja talouslaskelmien vaatimien tuotosvastemallien kehityksen sekä nurmen sadontuotantomallin (TPK 1-3). Osio vastaa kysymykseen miten maidontuotanto kannattaa järjestää tällä hetkellä tiedossa olevia tuotantopanoksia hyväksi käyttäen. Hankkeen kasvifysiologinen osio (FysiologiaNurmi) vastaa pidemmän aikavälin kysymykseen: mihin suuntaan nurmikasveja kannattaa jalostaa, jotta nurmi pysyy tuottavana tulevaisuudessa ottaen huomioon ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat vaatimukset (TPK 4 ja TPK 5). MaitoNurmi TPK1, Korjuuaikastrategian vaikutus nurmisatoon ja maidontuotantoon (Luke, Valio, SLU). Osio tuottaa olemassa olevaan koedataan perustuen nurmen satomallin mukaan lukien kolmen niiton strategia. Satomallia täydennetään ruutukokeesta (yhteinen TPK4 kanssa) saatavalla datalla. Eri niittoaikastrategioiden rehun tuotannollisen arvon tarkentamiseksi järjestetään lypsylehmäkoe Lukessa ja SLU:lla. TPK2, Syöntimallin kehittäminen lypsylehmillä (SLU, Valio, Luke). Lehmien ruokinnansuunnittelussa Suomessa yleisimmin käytetty Lypsikki -malli sisältää syöntiennusteen eri rehuyhdistelmillä ja laskee syöntimäärää vastaavan maitotuotoksen. Mallia kehitetään jatkuvasti. TPK2:ssa keskitytään sulavuudeltaan vaihtelevan säilörehun syönti- ja tuotantovaikutuksen tarkentamiseen. Lisäksi eläinperäisistä tekijöistä huomioidaan lypsylehmien kuntoluokan muutokset. TPK3, Nurmirehun energia-arvo (SLU, Valio, Luke). Eri niittokerroista peräisin olevan nurmen energiasisällön laboratoriomäärityksen tarkentaminen. Työ perustuu olemassa olevan datan (sulavuuskokeet pässeillä) mallinnukseen. Tarkentavia mittauksia voidaan tehdä SLU Umeåssa. FysiologiaNurmi TPK4, Tulevaisuuden nurmikasvilajit (HY, MTT). Ilmastonmuutos vaikuttaa pitkällä tähtäimellä pohjoisten nurmien lajivalintoihin. Tätä ennakoiden tutkitaan eri lajien sulavuuden alenemista kasvukauden keskilämpötilan noustessa sekä syyskasvua lyhyessä päivässä ja sen yhteyttä talvehtimiseen. Hankkeessa jatketaan yhteistyötä Pohjoismaisen nurmiverkoston kanssa (http://nofocgran.com). Tuloksia hyödynnetään TPK5 ennustemalleissa. TPK5. Catimo –nurmenkasvumalli (Luke, SLU). Catimo on alkujaan kanadalainen kasvifysiologinen malli, joka ennustaa nurmen sadonmuodostusta (määrä ja sulavuus). Suomen osalta malli tarvitsee parametrien (lehti/korsi –suhde, kuitupitoisuus sekä sulavuus) tarkennusta skandinaavisissa olosuhteissa mitattuna. Lisäksi malli tarvitsee laajennuksen kolmanteen niittoon. Osion tavoite on selvittää nurmen kasvuun ja kehitykseen liittyvien keskeisten prosessien kulku kvantitatiivisesti päämääränä agroekologisten mallien selkeä parantuminen Suomen olosuhteisiin soveltuvaksi.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Nurmeen perustuva maidontuotanto on taloudellisesti merkittävin maatalouden tuotantosuunta pohjoisilla alueilla. Hankkeen yleistavoite on ylläpitää pohjoisten nurmien kilpailukykyä kovenevassa kilpailussa. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on kehittää lypsylehmien ruokintasuunnittelussa käytettävää tuotosvastemallia (Lypsikki) vastaamaan nurmen muuttuvia tuotanto-olosuhteita.