Kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta pohjoissavolaisille maito- ja lihanautatiloille ja naudanlihantuotantoketjulle

MAILI

Alkamispäivä

01.01.2011

Päättymispäivä

30.06.2015

Tiivistelmä

Tausta: Tila- ja aluetason maidontuotannon ja maidontuotannon kilpailukyvyn perusedellytyksenä on korkeatasoinen eläinaines. Kotieläinjalostuksen tilatason jalostussuunnitelman perusteena on jo kymmeniä vuosia käytetty maito-lihaohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on ollut parantaa lypsykarjan perinnöllistä edistymistä valitsemalla parhaat lehmät karjan uudistukseen ja siementämällä huonommat lehmät liharotusiemenellä. Maito-lihaohjelma on siis pyrkinyt samalla sekä parantamaan lehmien maidontuotantoon liittyviä ominaisuuksia että tuottamaan teurastamoteollisuudelle hyvänlaatuisia ruhoja liharoturisteytyksien avulla sekä lisäämään maitotilan taloudellista tulosta risteytysvasikasta saatavan paremman hinnan avulla. Liharotusiemennysten suositusta on pyritty pitämään 10-20 % tasolla, käytännössä toteutuma on kuitenkin ollut viime vuosina vain noin 6-7 % luokkaa. Liharotusiemennysten osuus tulisi uusia tekniikoita hyödyntäen pystyä nostamaan ainakin 25 prosenttiin siemennyksistä. Tällä toimenpiteellä tehostettaisiin lehmävalintaa ja edistettäisiin eläinaineksen paranemista maidontuotantotiloilla. Samalla lisättäisiin lihantuotannon tehokkuutta maidontuotantotiloilta peräisin olevien risteytysvasikoiden kautta. Genomisen jalostuksen kautta voidaan vaikuttaa erityisesti lehmien terveys-, kestävyys- ja hedelmällisyysominaisuuksiin. Näissä ominaisuuksissa on ollut aikaisemmin vaikea edetä lehmien alhaisen arvosteluvarmuuden vuoksi. Genominen valinta pienentää nuorsonnisiemennyksiin tarvittavien lehmien ja jalostukseen tarvittavien eläinten määrää maitotiloilla, mikä mahdollistaa jalostussuunnittelussa liharotusiemennysten laajemman käytön. Toinen tilannetta merkittävästi muuttava seikka on sukupuolilajitellun siemenen käyttö. Lajiteltua siementä on nykyisin jatkuvasti saatavilla kilpailukykyiseen hintaan. Lehmävasikan saaminen sukupuolilajiteltua siementä käyttäen juuri halutusta lehmästä lisää valinnan tehoa ja vapauttaa edelleen lehmiä tuottamaan lihantuotantoon tarkoitettuja jälkeläisiä. Tämän hankkeen tavoitteena oli lisätä naudanlihantuotannon omavaraisuutta ja tehostaa maitotilojen ja lihanautatilojen sekä maidon- ja lihan- jalostusteollisuuden kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta: 1) parantamalla lehmien kestävyyttä, terveyttä ja hedelmällisyyttä sekä maidontuotantoon liittyviä ominaisuuksia ja sitä kautta maitotilojen kannattavuutta 2) parantamalla lehmäkohtaista kustannustehokkuutta ja ympäristötehokkuutta 3) lisäämällä suunnitelmallisuutta eläinaineksen hankinnassa ja uudistamisessa 4) lisäämällä maitotilan taloudellista tulosta risteytysvasikasta saatavan paremman hinnan avulla 5) tuottamalla lihanautatiloille risteytysvasikoita ja lihateollisuudelle hyvänlaatuisia ruhoja liharoturisteytyksien avulla 6) pienentämällä naudanlihantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä per tuotettu lihakilo 7) pienentämällä maidontuotannon kasvihuonekaasupäästöjä