Maatalousyrittäjien työurien lyhenemisen syyt ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden kehittäminen työurien pidentämiseen

Maaura

Alkamispäivä

01.03.2012

Päättymispäivä

30.11.2015

Tiivistelmä

Työurien pidentäminen on noussut kansalliseksi haasteeksi kaikilla toimialoilla, myös maataloudessa. Tavoitteet. Tutkimus tähtää maatalousyrittäjien työurien vahvistamiseen ja pidentämiseen. Tutkimuksessa selvitetään ja luokitellaan työurien lyhenemisen taustalla vaikuttavat keskeisimmät syyt ja arvioidaan eri syytekijöiden aiheuttamat menetykset henkilötyövuosina ja kustannuksina. Kerätystä aineistosta tuotetaan priorisoidut toimenpide-ehdotukset. Tutkimuksen tehtävät ja menetelmät jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: 1.a Hankkeen aluksi tehdään järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus työtapaturmien, ammattitautien, työperäisten sairauksien sekä työkyvyn heikkenemisen riskitekijöistä uusimman tutkimustiedon perusteella. 1.b Analysoidaan tutkimusryhmän käytössä olevista aineistoista työkykyyn liittyvät indikaattorit ja riskitekijät. 2.a Mela-turvan eläketilastoista kootaan Melan kanssa yhteistyössä tiedot, joiden avulla kartoitetaan eläkkeiden lukumäärät ja niihin johtaneet syyt vamman/sairauden lajin (ICD-10) ja Mela-turvan eri osa-alueiden mukaan. 2.b Melan kanssa yhteistyössä selvitetään eläketapausaineistoista menetetyt henkilötyövuodet eri syistä ja eri MYEL-turvan osa-alueilta. Tuloksista laaditaan yhteenveto, jossa on kuvattu yhteismitallisesti eri syistä johtuvat työvuosien menetykset. 3 Strategisten toimenpide-ehdotusten selvittämistä ja muodostamista varten järjestetään työpaja, johon kutsutaan maatalousalan työturvallisuutta-, -terveyttä ja -hyvinvointia edistävien sidosryhmien edustajia, joiden tehtäväksi asetetaan painopistealueiden priorisoiminen. Priorisoinnissa hyödynnetään tutkimuksessa kerättyä tietoa eri syistä johtuvista työvuosimenetyksistä ja potentiaalisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta.