Hyvinvoinnin ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen maatila- ja luonnonvara-alan yrityksissä

Maatyö Hyvinvoinnin ja toiminn

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

30.04.2016

Tiivistelmä

Maatyö- hankkeessa tutkitaan maatila- ja luonnonvarayritysten tuotantoon ja työprosesseihin liittyvien riskien hallintaa ja yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaamista laaja-alaisesti. Työvoima on yksi tärkeimmistä yrityksen tuotannontekijöistä ja erityisenä teemana hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on tukea maatilayrittäjien hyvinvointia ja jaksamista kehittämällä luonnonvara-alan yritysten työhyvinvointia, töiden organisointia ja tiedonhallintaa. Hankkeessa on koottu yhteen elintarvikkeiden alkutuotannon yrittäjien ja työvoiman työhyvinvointiin ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä hankkeita. Hankkeessa on saavutettu erinomaisia tutkimustuloksia. Hankkeiden tutkimuksissa on tuotettu ratkaisuja ja tietoa yrityskoon kasvun organisointiongelmista, maatilojen yrittäjien ja työvoiman jaksamisen ja työvoiman ohjauksen ongelmista, maatilojen työvoimakysymysten politiikkatoimenpiteistä, maatilayritysten työn ja tilarakentamisen turvallisuudesta ja riskienhallinnasta, maatilan riskikartta -työkalu maatilan turvallisuusjohtamiseen sekä tietoa maatalousyrittäjien työurien keskeytymisen ongelmista ja työurien pidentämisestä. Hankkeessa on päästy osaksi kansainvälistä maidontuotannon työturvallisuustutkijaverkostoa. Syksyllä 2013 haetaan rahoitusta yhteispohjoismaiseen maatalouden työturvallisuuskulttuuria koskevaan hankkeeseen. Hankkeen keskeiset teemat ovat: 1. tieto- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien mekanismit ja niiden hyödyntäminen luonnonvara-alan yritysjohtamisessa, 2. yrittäjien työurien pidentäminen ja työn hyvinvointi- ja motivaatiotekijät, 3. työvoiman ohjaus ja johtaminen, 4. turvallinen ja tuottava työympäristö sekä 5. turvalliset koneketjut. Hankekonsortion teemat ovat kaikki tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja maatalous - ja maaseutuyritysten turvallisuuden näkökulmasta ja ne edistävät MTT:n strategian kasvuteemoista sosiaalisen kestävyyden ja hyvinvointitutkimuksen tavoitteita. Hankekonsortio tukee monitieteisen tutkimuksen avulla luonnonvara-alan yrityssektorin työn ja tuotannon riskienhallintaa erityisesti laajenevissa yrityksissä. Hanke tukee myös LYNET – yhteistyötä, erityisesti tiedon ja laitteiden käytettävyyttä ja kestävää maankäyttöä. Maatyö- hankekonsortioon on aikaisemmissa hankkeissa luotu merkittävä ja korkeatasoinen kansainvälinen tutkijaverkosto maatilayrittäjien ja maatilan työvoiman hyvinvointitutkimukselle mm. Irlannin Teagasc -yhteistyö. Tässä hankekokonaisuudessa jatketaan, yhdistetään ja uudelleensuunnataan Rima- hankkeen maatilayrittäjien hyvinvointi ja turvallisuustutkimusta sekä maatilojen työvoiman työnohjaukseen ja hyvinvointiin liittyvän Maavoima- hankkeen tutkimusaiheita Lukessa.