Maatalousympäristön riista- ja ekologia

Maatalousymp. riista ja ekol.

Alkamispäivä

01.01.2008

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hanke jakautuu kahteen osahankkeeseen: (i) Maatalousympäristön linnusto maatalouspolitiikan vaikutusten ilmentäjänä. Pääkysymys on, miten maatalouspolitiikalla (erityisesti aiemmin maatalouden ympäristöohjelmat, nyt ympäristökorvausjärjestelmä, CAP:n [EU] viherryttäminen) vaikutetaan maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuteen (riistaan ja linnustoon). (ii) Riistaeläinten talvinen runsaus. Pääkysymyksenä on, miten maankäyttö, maatalous, asutus ja ilmasto vaikuttavat yksittäisten lajien esiintymiseen sekä petojen ja niiden mahdollisten saaliseläinten esiintymis- ja runsaussuhteisiin ja niiden vuosivaihteluun. Molemmissa osahankkeissa analyysi perustuu suureen paikkatietomuotoiseen vuosittaiseen havaintoaineistoon. Tausta-aineistona käytetään yksityiskohtaisia elinympäristö- ja ilmastoaineistoja. Tavoitteena on monipuolisia mallinnusmenetelmiä erilaisissa alueellisissa mittakaavoissa käyttäen tutkia, mitkä tekijät selittävät lajien esiintymistä ja lajiston monimuotoisuutta mosaiikkimaisessa maatalousympäristössä. Mallien avulla ennustetaan tulevaa luonnon monimuotoisuutta maankäyttömuutosten jälkeen.