Maantutkimus (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys)

Maantutkimus metsien käytön ek

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2025

Tiivistelmä

Metsämaatieteen tieteenalahankkeessa kehitetään ja ylläpidetään olemassa olevaa tutkimusinfrastruktuuria (esim. pysyvät kokeet ja laboratoriolaitteistot),ideoidaan uusia tutkimusmenetelmiä ja tutkimusaiheita sekä koordinoidaan alan tutkimusta ja ylläpidetään ja laajennetaan yhteistyöverkostoja.

Metsämaatieteen tieteenalalla tehdään selvityksiä mm. metsämaan hiilivaraston koon muutoksien mittaamisesta VMI-pysyvien kokeiden verkossa, maaperäeläinten aktiivisuuden ja maan lämpötilan välisistä riippuvuuksista ja näiden vaikutuksesta maan orgaanisten yhdisteiden hajoamiseen, maahiukkasten pinnalle sitoutuneiden orgaanisten yhdisteiden erottamisesta ja kemiallisen analytiikan kehittämisestä sekä maanmuokkauksen vaikutuksista puiden juurten tilajakaumaan ja biomassan tuotokseen.