Maankäsittelyn ja lannoituksen vaikutus metsämaahan ja puustoon

Maankäsittelyn ja lannoituksen

Alkamispäivä

01.01.2010

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tässä hankkeryhmässä metsämaatieteen osaamisalalla tehtävä, muu kuin tutkimusohjelmissa toteutettava tutkimus, koordinoidaan toimivaksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hankkeeseen kuuluvat työpaketit käyttävät lähtöaineistonaan tai tutkimuskohteinaan pääasiassa metsämaatieteen tieteenalalla aikaisempina vuosina perustettuja kokeita ja seurantakohteita (Maapuu, ForestFocus, VMI8). Hanke huolehtii myös metsämaatieteen pysyvien kokeiden hoidosta.


Työpaketin ´Maan käsittelyn ja lannoituksen vaikutus maaperään ja puustoon´ tavoitteena on määrittää metsänhoitotoimenpiteiden, kuten typpi- ja moniravinnelannoituksen, tuhkalannoituksen, kalkituksen, maanmuokkauksen ja kulotuksen vaikutuksia maan ominaisuuksiin, puuston ravinnetilaan, kasvuun ja hiilitaseeseen. Työpaketissa ´Metsämaiden rapautumisvirrat ja - prosessit´ tutkitaan mineraalien rapautumisnopeuteen vaikuttavia tekijöitä sekä arvioidaan rapautumisessa vapautuvien ravinteiden määrää. Työpaketissa ´Maaperäeläinyhteisöjen monimuotoisuus ja toiminta´ tutkitaan maaperäeliöstön monimuotoisuutta ja toiminnallista roolia karikkeen ja maaperän haitallisten aineiden hajottajana. Työpaketissa ’Metsämaan hiilivaraston koko ja varaston koon muutos eri tavoin käsitellyissä metsissä’ tuotetaan alueellisesti edustavaa uutta tietoa metsämaan hiilivarastojen koosta sekä selvitetään, voidaanko maan hiilivaraston koon muutos tulevaisuudessa määrittää maastohavaintoihin perustuvan suoran mittttauksen avulla. Työpaketissa ’Sentrifugointimenetelmällä erotetun maaveden ominaisuudet’ käsitellään aikaisemmissa hankkeissa tuotetut havaintoaineistot valmiiksi käsikirjoituksiksi sekä kehitetään maaveden erotusmenetelmiä. Työpaketin ’Puulaji ja metsämaan ominaisuudet´ tavoitteena on ymmärtää aikaisempaa paremmin niitä mekanismeja, joilla eri puulajit vaikuttavat maahan. Työpaketissa saatetaan valmiiksi aikaisemmassa hankkeessa tuotettuhin aineistoihin perustuvat käsikirjoitukset.