Lypsylehmien ontumisen automaattinen tunnistus

Lypsylehmien ontumisen automaattinen tun

Alkamispäivä

15.04.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksemme tavoitteina on 1) kehittää lypsylehmien aktiivisuuteen, askelmääriin, paikkatietoon ja lepokäyttäyty-miseen perustuva ontumisen automaattisesti tunnistava malli 2) selvittää pystyykö näin kerätystä aineistosta erotta-maan eri sorkkasairaudet.

Tällainen malli mahdollistaisi laitteiston, jonka keskeisin etu olisi, että eläintä ei tarvitse kävelyttää erillisen mittalait-teen läpi. Siten laitteisto soveltuisi paitsi erityyppisiin lypsykarjapihatoihin myös mahdollisesti lihakarjapihatoihin. Koska käytettävien mittausantureiden tuottama mittaustieto on hyödynnettävissä myös moniin muihin tarkoituksiin, hanke tukisi myös työtä, jonka tavoitteena on monipuolinen mutta käytännöllinen eläinten hyvinvoinnin, terveyden ja tuotannon valvontaan tarkoitettu järjestelmä. Mallia voidaan suoraan hyödyntää kaupallisten tilatason mittalaitteiden aineiston analysoinnissa.