Luonnontuotteiden elinkeinokäyttötiedon jalkauttaminen pääprojekti

LUTUNEN pääprojekti

Alkamispäivä

01.10.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

LUTUNEN - hankkeessa keskitytään tarvelähtöisen, luonnontuotteita koskevan tiedon tuottamiseen valituille kohderyhmille. Tiedon lähteinä käytetään mm. luonnontuotteisiin keskittyneen kotimaisen ja ulkomaisen t & k - toiminnan raportteja ja muita julkaisuja sekä luonnontuotteiden parissa työskentelevien tahojen (yrittäjät, opettajat, tutkijat, kansalaisaktivistit yms.) asiantuntemusta. Tiedonsiirrossa keskitytään kohderyhmän kannalta keskeisten tulosten tiivistämiseen, popularisointiin ja julkaisemiseen. Tiedonsiirrossa hyödynnetään sekä perinteisiä (julkaisut ammatti-, erikois- ja yleislehdissä) että sähköisiä, moderneja kanavia (mm. sosiaalinen media).
Hankkeen päätavoitteena on tiedonvälitystoimin helpottaa luonnontuotealaa koskevan, luotettavan tiedon saattamista toimijoiden käyttöön. Hankkeen tulosten kautta yrittäjät, opetustoimen henkilöt, tutkijat ja hallinnon edustajat sekä maakunnan asukkaat saavat tietoa jonka hyödyntämisen kautta he voivat parantaa toimintansa kilpailukykyä, kehittää tuotteita ja innovaatioita, edistää kysyntää ja tarjontaa sekä luoda edellytyksiä uudelle tutkimukselle, liiketoiminnalle ja yhteistyölle.