Lounais-Lapin ekologisten yhteyksien kehittäminen (NATNET)

Lounais-Lapin ekologisten yhteyksien keh

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Lapin ELY -keskus käynnisti 1.1.2012 yhdessä eri toimijoiden kanssa viisivuotisen Life+ hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa luonnon monimuotoisuutta Lounais-Lapin alueella osana vuonna 2008 käynnistynyttä METSO - ohjelmaa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on turvata suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus. Tyypillisiä METSO – ohjelmaan soveltuvia elinympäristöjä Lounais-Lapin alueella ovat mm. lehdot, runsaslahopuustoiset kangasmetsät, puustoiset suot, metsäluhdat ja tulvametsät.

Hankkeen toteuttajina toimivat Lapin ELY –keskus, Suomen Metsäkeskus (entinen Metsäkeskus Lappi), Luonnonvarakeskus (ent. Metsäntutkimuslaitos), Metsähallituksen Luontopalvelut ja Metsätalous. Lisäksi Länsi-Pohjan metsänhoitoyhdistys toimii asiantuntijaorganisaationa metsänomistajien ja hankkeen välillä.

Hankkeen tavoitteena on luoda ekologisia yhteyksiä Natura 2000 alueiden ja muiden olemassa olevien luonnonsuojelualueiden välille Lounais-Lapissa. Yhteyksiä luodaan maanomistajalähtöisillä vapaaehtoisilla suojelusopimuksilla. Metsäisiä elinympäristöjä suojellaan METSO-ohjelman avulla. Yhtenäisempään luonnonsuojelualueverkostoon pyritään mm. luonnon monimuotoisuutta säilyttämällä ja lisäämällä, sekä elinympäristöjen pirstaloitumista vähentämällä. Hankkeessa toteutetaan erilaisia luonnonhoidollisia toimenpiteitä kuten elinympäristöjen kunnostus-, ylläpito- ja ennallistamistöitä. Hanke toteutetaan laajassa viranomaisyhteistyössä ja se kehittää yhteistyötä monipuolisesti myös muiden metsäalantoimijoiden välillä.

Luonnovarakeskus vastaa hankkeessa potentiaalisten kohteiden etsinnästä ja suojelualueverkoston suunnittelusta Zonation-ohjelmiston avulla. Zonation on Helsingin yliopistossa kehitetty ekologinen päätöstukiohjelmisto, jolla voidaan tunnistaa monimuotoisuuden kannalta merkittävimmät kohteet. Analyysit on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston Zonation-työryhmän kanssa. Zonation-analyysejä varten NATNET:in alueelta hankittiin sekä yksityismetsätalouden että Metsähallituksen kuvioaineistot, joissa on yhteensä liki 200000 kuvioa. Lapin ELY-keskus ja Lapin metsäkeskus käyttävät Zonationin avulla tuotettuja karttoja potentiaalisisten Metso-kohteiden paikantamiseen ja maastotarkastusten suunnitteluun.