Hiiltämällä jätevesilietteen ravinteet kiertoon

Lietehiili

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on edistää jätevesipohjaisten hiilen ja ravinteiden kierrätystä tutkimalla, kuinka hiiltoprosessin (pyrolyysi) olosuhteet vaikuttavat lopputuotteen laatuun ja sen soveltuvuuteen erilaisissa käyttökohteissa. Tarkasteltavia hiilijakeen käyttökohteita ovat mm. maanparannus- ja lannoitekäyttö. Hankkeessa hyödynnetään teollisen mittakaavan pilot-laitteistoa, joka on edelläkävijä pyrolyysiteknologiassa maailmanlaajuisestikin.

Lietteen pyrolysoinnin on havaittu tuhoavan lietteeseen päätyneet orgaaniset haitta-aineet, kuten lääkejäämät ja palonsuoja-aineet. Oletuksena on, että optimoimalla pyrolyysiprosessia ja hiilen laatua, saadaan parannettua jätevesilietteen jalostusastetta.
Samalla lopputuotteen kuljetus- ja varastointimahdollisuudet parantuvat, mikä mahdollistaa pidemmät kuljetusmatkat soveltuvaan käyttökohteeseen.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on edistää jätevesipohjaisten hiilen ja ravinteiden kierrätystä tutkimalla, kuinka hiiltoprosessin olosuhteet vaikuttavat lopputuotteen laatuun ja sen soveltuvuuteen erilaisissa käyttökohteissa. Tarkasteltavia käyttökohteita ovat mm. hiilen käyttö maanparannusaineena ja lannoitteena. Hankkeessa hyödynnetään teollisen mittakaavan edistyksellistä pyrolyysiteknologiaa (pilot-laitteisto).

Tuloksena saadaan arvio lietehiilen käyttökelpoisuudesta eri sovelluskohteissa sekä tietoa hiilen kemiallisista ja fysikaalisista (mm. huokosrakenne) ominaisuuksista. Hankkeessa tuotetaan tietoa myös prosessin energia- ja materiaalitaseesta, joiden perusteella kannattavuutta voidaan arvioida kokonaisuudessaan. Hankkeessa demonstoidaan kehitettyä teknologiaa ja kehitetään suomalaista laiteteknistä osaamista.