Hiiltämällä jätevesilietteen ravinteet kiertoon

Lietehiili

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää jätevesipohjaisten hiilen ja ravinteiden kierrätystä tutkimalla, kuinka hiiltoprosessin olosuhteet vaikuttavat lopputuotteen laatuun ja sen soveltuvuuteen erilaisissa käyttökohteissa. Tarkasteltavia käyttökohteita ovat mm. hiilen käyttö maanparannusaineena ja lannoitteena. Hankkeessa hyödynnetään teollisen mittakaavan edistyksellistä pyrolyysiteknologiaa (pilot-laitteisto).

Tuotokset

Tuloksena saadaan arvio lietehiilen käyttökelpoisuudesta eri sovelluskohteissa sekä tietoa hiilen kemiallisista ja fysikaalisista (mm. huokosrakenne) ominaisuuksista. Hankkeessa tuotetaan tietoa myös prosessin energia- ja materiaalitaseesta, joiden perusteella kannattavuutta voidaan arvioida kokonaisuudessaan. Hankkeessa demonstoidaan kehitettyä teknologiaa ja kehitetään suomalaista laiteteknistä osaamista.