Ohjauskeinot ruokahävikin ja elintarvikejätteen puolittamiseksi

LEXFOODWASTE

Alkamispäivä

11.02.2016

Päättymispäivä

31.03.2018

Tiivistelmä


Lainsäädännön kehittäminen ja byrokratian purkaminen hävikin minimoimiseksi on yksi merkittävä askel EU:n kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman edistämiseksi, jolla tähdätään Euroopan parlamentin ja komission tavoitteeseen ruokahävikin puolittamiseen 2030 mennessä. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on puolittaa ruokahävikki kuluttajien ja vähittäiskaupan tasolla sekä vähentää elintarvikejätettä tuotantoketjussa, tämä tavoite voidaan jakaa seuraaviin alatavoitteisiin:
1.identifioida lainsäädännöstä ruokahävikkiin ja elintarvekeperäisiin jätteisiin vaikuttavat lait, säädökset ja ohjeistukset.
2.yhdenmukaistaa ja selkiyttää säädösten tulkintaa niin että toimijoilla on mahdollisimman yhtenäinen ohjeistus kaupungista tai alueesta riippumatta.
3.tutkia ruoan uudelleenjakamista, sivuvirtojen hyödyntämistä ja teolllisia symbiooseja ruokajärjestelmässä ja tehdä kyseisiin lainsäädäntöön suoria kehittämisehdotuksia.
4.tarkastella lainsäädäntöä kattavasti ja proaktiivisesti siitä näkökulmasta, millaiset muutokset tehokkaasti, turvallisesti ja kestävästi parantaisivat ja auttaisivat ruokahävikin vähentämistä sekä sivuvirtojen hyödyntämistä.

Hankkeen tulokset:: P
olicy brief paperi, joka taustoittaa poliittiisista ja taloudellisista ohjauskeinoista liittyen ruokahävikkiin ja elintarvikejätteeseen, ja ennen kaikkea antaa suositukset muutoksista nykyiseen lainsäädäntöön ja sen vaikutuksista komission kiertotaloussuunnitelman tavoitteisiin. Selvitys ruokajärjestelmän sidosryhmien mahdollisuuksista ja mielipiteistä osallistua kiertotaloussuunnitelman ehdottamaan foorumiin ja tavoitteiden seurantaan.

Kaikki hankkeen järjestämät tapaamiset, työpajat, kokoukset ja muut tilaisuudet suunnitellaan vuorovaikutteisiksi, analyyttisiksi ja tiedottamista edistäviksi ja siten, että myös hankkeen hyödynsaajien on mahdollista osallistua työhön. Merkittävän osan hyödynsaajista on jo ajateltu itse osallistuvan työhön myös ohjausryhmätyöskentelyn kautta. Hankkeen tuloksista viestitään monikanavaisesti, mutta erityisesti hankkeessa laaditaan ja viestitään policy brief -paperi ja tätä taustoittavia tiiviitä dokumentteja ja kalvosarjoja, joiden lisäksi hankkeesta laaditaan mm. vähintään yksi lehdistötiedote, viestitään aktiivisesti Internerin ja myös sosiaalisen median kautta. Tulokset julkaistaan VNK:n raporttisarjassa tai muussa tarkoituksenmukaisessa raporttisarjassa.

Pääkohderyhmän hankkeen tuotoksista viestimiselle muodostavat poliittiset päättäjät, lainsäätäjät, aihealueesta vastaavien ministeriöiden virkamiehet, ruokaketjuun kuuluvat elinkeinoelämän toimijat ja vaikuttajat sekä aihealueeseen liittyvät asiantuntijat yrityksissä ja julkishallinnossa.