LCA IN LANDSCAPING – Elinkaarianalyysin soveltaminen kestävään, kierrätysmateriaaleja hyödyntävään viherrakentamiseen

LCA IN LANDSCAPING

Alkamispäivä

01.09.2010

Päättymispäivä

31.07.2015

Tiivistelmä

Hanke LIFE09 ENV FI 000570 LCA IN LANDSCAPING kuului EU:n Life+ ohjelmaan ja se sai yhteisön rahoitustukea. Jäte- ja kierrätysmateriaaleja hyödyntävien kasvualustojen ja lannoitustuotteiden käyttöä viherrakentamisessa demonstroitiin 20:ssä esittelykohteessa kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Kussakin esittelykohteessa oli 2-3 vaihtoehtoista toteuttamistapaa. Toisena keskeisenä teemana kehitettiin elinkaarianalyysin soveltamista viherrakentamiseen. Lisäksi tehtiin kustannus-hyötyanalyysiä kierrätysmateriaaleja sisältävien viherrakentamisratkaisuiden vaikutuksista. Projekti pyrki lisäämään kiinnostusta ja mahdollisuuksia kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen viherrakentamisessa ja elinkaarianalyysin käyttöä eri ratkaisujen ympäristövaikutuksia tarkasteltaessa.
Hanke oli MTT:n, Viherympäristöliiton, Hämeen Ammattikorkeakoulun (Lepaan yksikön), Viherrakenne Jaakkola Oy:n ja Agropolis ry:n yhteistyönä. EU Life hanke päättyi vuoden 2014 lopussa ja raportointi oli vuonna 2015. Hankkeen verkkosivut ovat osoitteessa: www.lcainlandscaping.fi

Elinkaariarvioinnin toimivuutta viherrakentamisprosessissa testattiin neljällä ja eri pilot-kasvualustalla, joiden käyttöiäksi nurmikolla arvioitiin 20 vuotta. Toiminnallinen yksikkö tutkimuksessa oli yksi neliömetri nurmikkoa ja tutkitut ympäristövaikutusluokat olivat ilmastonmuutos, rehevöityminen ,happamoituminen ja primaarienergian kulutus. Tutkimuksen rajaukset kattoivat koko viherrakentamisprosessin sisältäen kasvualustojen raaka-aineiden tuotannon, kuten kompostoinnin, kasvualustojen tuotannon, viheralueen perustamisen ja hoidon sekä käytettyjen kalkin ja lannoitteiden tuotantoprosessit. Tutkimuksessa keskityttiin nurmikkoalueisiin. Kustannus-hyötyanalyysissä vertailtiin suoraan saman valmistajan tuottamia kasvualustoja, jossa toisen orgaanisena aineena oli turve ja toisen joko jätevesilietteestä tai biojätteestä valmistettu komposti. Kustannus-hyötyanalyysi sisälsi talousanalyysin, ympäristökustannusanalyysin ja yhteiskunnallisten vaikutusten analysoinnin.
Tutkimuksen pääasiallisin tulos oli se, että viherrakentamisprosessin pääasialliset ympä-ristövaikutukset riippuvat kasvualustan ominaisuuksista. Erityisesti kasvualustan sisältämän turpeen hajoaminen on oleellinen, kun puhutaan ilmastovaikutuksista. Kasvualustan kompostipitoisuus sekä kompostin sisältämien ravinteiden määrät taas vaikuttavat oleellisimmin rehevöittävään vaikutukseen ja happamoitavaan vaikutukseen. Turpeen tuotantoketju oli pääasiallinen primaarienergian kulutuksen lähde. Nurmikon perustamisen ja hoidon merkitys ympäristövaikutusten kannalta osoittautui vähäiseksi, mutta primaarienergian kulutuksen osalta nurmikon hoidon merkitys suhteessa muihin tuotantovaiheisiin kasvoi, samoin kuin kuljetusten.
Kustannus-hyötyanalyysissä lopputulos oli kierrätysmateriaalia sisältävään kasvualustan kohdalta positiivinen. Talousanalyysissä multaseoksen osuus kokonaiskustannuksista oli huomattava ja tässä oli selkeä ero kierrätysmateriaalin hyväksi turvepohjaiseen materiaaliin verrattuna. Konetyön ja ihmistyön osuus oli perustamisvaiheessa selkeästi multaseoksen osuutta pienempi. Myös erot nurmikon hoidon taloudellisissa kustannuksissa eri multaseosten välillä olivat multaseoksen hankintakustannusten eroja pienemmät. Koska tutkimuksessa käytetyt päästökohtaiset kustannukset olivat ilmastovaikutuksen osalta merkittävämmät kuin rehevöittävien vaikutusten kustannukset, oli myös ympäristökustannusanalyysin tulos kierrätysmateriaalien käytön suhteen positiivinen. Yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioitiin vain kvalitatiivisella tasolla ja myös siinä kierrätysmateriaalin käyttö oli edullisempaa kuin turpeen käyttö kasvualustan orgaanisena materiaalina.
Asiasanat: nurmikko, nurmikon perustaminen, ympäristövaikutukset, kasvualusta, kompostimulta, elinkaaritarkastelu, turve