Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen

Lapinno Lappilainen luonnonvar

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

30.04.2015

Tiivistelmä

Lappi elää pitkälti luonnonvaroista. Kaivannaisala on nousemassa yhä tärkeämmäksi toimialaksi tuoden mukanaan taloudellista vakautta, mutta myös haasteita, pelätään peruuttamattomia muutoksia ja haittoja, joita toiminta aiheuttaa luonnon monimuotoisuudelle tai miten kaivokset vaikuttavat alueiden muiden toi-mialojen elinvoimaisuuteen. Lapissa on tärkeää löytää kestävyyden tasapaino eri luonnonvarojen käyttöön perustuvien elinkeinojen kesken. Tämän tasapainon ylläpitäminen ja hoivaaminen edellyttää alueella myös tehokasta TKI toimintaa tuottamaan tarvittavaa tieto-taitoa alueen hyväksi. Jotta Lappilaiset luonnonvara TKI toimijat pystyisivät olemaan vahvoja toimijoita alueellaan, edellyttää se lisärahoitusta päivittäisen TKI toiminnan ylläpitämiseksi. Tämä vastaavasti vaatii aktivoitumista kansain-vallisesti ja kehittämään osaamista erillisrahoituksessa. Kilpailtaessa kansainvälisestä TKI-rahoituksesta hakijaverkoston tieteellinen osaaminen ei vielä yksin takaa positiivista lopputulosta. Yhtä tärkeätä on osata tutkimusaiheiden lobbaus, oikeiden verkostojen ja kumppanuuksien löytäminen sekä hyvien TKI hankesuunnitelmien tekeminen. Hakemisprosessi esimerkiksi puiteohjelamahauissa on pitkä prosessi ja edellyttää erilaisen osaamisen yhdistämistä hankkeen sisältöjen, toimenpiteiden, hallinnon ja talouden suunnittelussa. Sen lisäksi tarvitaan osaamista löytää oikeat verkostot ja foorumit sekä hallita niissä toimimisen logiikat. Näiden taitojen kehittäminen ja osaami-sen vahvistaminen ei ilman erillisrahoitusta kunnolla onnistu. Hankkeessa tullaan tekemään seuraavia toimia: • korkeakoulujen ja -tutkimuslaitosten valmiuksien kehittäminen • oppilaitosten ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkostot • yliopistojen ja korkeakoulujen yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämispalvelujen edistäminen • verkottuminen alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja osaamistahojen kanssa. • edistää t&k-toimintaa koulutus- ja tutkimuslaitoksissa • luo ja kehittää opetus- ja t&k-toimintaa tukevia kehittämisympäristöjä sekä yrityslähtöisiä tutkimus- ja kehittämispalveluja • kehittää osaamiskeskusten ja -keskittymien sekä muiden välittäjäorganisaatioiden toimintaa • edistää yritysten, oppilaitosten, korkeakoulujen, yliopistojen, osaamiskeskusten ja - keskittymien ver-kostoitumista alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti • tukee innovaatioita edistävää kansainvälistä toimintaa • tukee kestävää kehitystä • edistää tasa-arvoa