Toimintamalli peltokasvilajikkeiden viljelyarvon testaamiseksi Suomessa

LAJIKE Toimintamalli peltokasv

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.03.2016

Tiivistelmä

Viljelykasvien lajikkeista pidetään lajikeluetteloa. Lajike hyväksytään lajikeluetteloon, jos se on selvästi erottuva, pysyvä ja riittävän yhtenäinen ja jos sillä on riittävä viljely- ja käyttöarvo (Siemenkauppalaki 4.8.2000/728 5§). Lajike hyväksytään lajikeluetteloon aina kansallisella tasolla. Lisäksi EU:n Komissio tekee jäsenmaiden lajikeluetteloista koosteen, Yhteisön lajikeluettelon. EU:n alueella voidaan tuottaa ja markkinoida kaikkia tässä luettelossa olevia lajikkeita. Lajiketestauksesta ja viljelyarvon tutkimisesta on säädetty MMM:n asetuksella 51/2004 (23.6.2004). Asetuksen mukaan lajikkeiden viljelyarvotutkimukset, eli viralliset lajikekokeet, järjestää Suomessa MTT. Tutkimus voidaan tehdä vain osittain tai sitä ei tarvitse tehdä lainkaan, jos lajikkeella on jo suoritettu virallinen tutkimus Suomessa tai ulkomailla. Sen lisäksi, että virallisten lajikekokeiden tulokset ovat osa lajikelistalle hyväksymisjärjestelmää, ne tuottavat viljelijälle, neuvojille, tutkimukselle ja alan teollisuudelle puolueetonta tietoa lajikkeiden käyttäytymisestä ja ominaisuuksista suomalaisessa viljely-ympäristössä. Lajikkeen ominaisuudet ovat läsnä tuotantoketjun eri vaiheissa. Lajikkeen viljely-, sadontuotto- ja laatuominaisuuksien tunteminen on merkittävä osa viljelyn ja satoa käyttävän teollisuuden riskienhallintaa. Jos lajikevalinta tehdään muissa maissa tehtyjen kokeiden perusteella, on olemassa suuri riski sille, että tuotantopanoksia ei saada hyödynnettyä eikä sato täytä hyväksyttyjä määrä- tai laatuominaisuuksia. Tämä heikentää tuotannon kestävyyttä sekä lopputuotteen kilpailukykyä markkinoilla. MTT:n vuonna 2012 tekemän selvityksen mukaan nykyinen lajikkeiden viljelyarvon testausjärjestelmä on MTT:lle voimakkaasti tappiollista toimintaa ja sen jatkuminen nykymuodossaan ei ole mahdollista. Lisäksi aiheesta tehdyn tutkimuksen mukaan asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys lajikekokeisiin ei ole kaikilta osin riittävän hyvällä tasolla. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, joka mahdollistaa virallisten lajikekokeiden tuloksellisen jatkumisen Suomessa. Tavoitteena on saada toiminta taloudellisesti kannattavaksi, tuottavammaksi ja lisätä tulosten vaikuttavuutta. Tavoitteiden toteutuminen heijastuu myönteisenä koko suomalaiseen elintarvikeketjuun. Tämän edellytyksenä on testausjärjestelmä, joka antaa luotettavan tiedon lajikkeen viljelyarvosta Suomessa ja jonka kannattavuus on sekä testauksen toteuttajan että tilaajan kannalta hyväksyttävällä tasolla. Hankkeessa kehitettävä raportointityökalu mahdollistaa tiedon tehokkaan hyödyntämisen lajike-edustajien, viranomaisten, neuvojien ja viljelijöiden keskuudessa. Hanke koostuu neljästä työpaketista: 1) Uusien toimintamallien suunnittelu- ja kehitystyö Työpaketin perustana on kehitystyöryhmän selvitys nykyisistä ja mahdollista kehitystarpeista. Osa-alueina ovat lajikekokeiden koeverkon kehittäminen, uusi kustannustehokas toimintamalli lajikekokeiden kenttätyöhön, tarpeenmukaisten ja hyödynnettävien havaintojen ja analyysien arviointi sekä tilastollisiin analyyseihin perustuva selvitys lajikkeen viljelyarvon mittaamiseksi. 2) Pilottikokeet Työpaketin 1 tuloksena toteutetaan osana virallisten lajikekokeiden toimintaa pilottikokeet vuosina 2014–2015. Tavoitteena on uusien toimintamallien käytännön testaus. Valitaan 2-3 toimintamallia, joiden toteutuksen aikana koulutetaan uusia toimijoita sekä arvioidaan teknistä toimivuutta. 3) Uusien toimintamallien auditointi Perustetaan virallisten kokeiden auditointiryhmä, jossa on kattava edustus peltokasviasiantuntemusta. Auditointiryhmän tehtävänä on pilottivaiheen toimintamallien arviointi. Erityishuomio on kokeiden puolueettomuuden, luetettavuuden ja laadun arvioinnissa. Auditointiryhmä toteuttaa myös riskianalyysin lajikevalinnan merkityksestä sekä selvittää lajikekokeiden tulosten hyödynnettävyyden laajuuden. Osana auditointiryhmän tehtävää on suunnitella sen toiminnan kuva pilotointivaiheen jälkeen. 4) Esitys peltokasvien lajikekoetoiminnan järjestämisestä Suomessa Tämä työpaketti on yhteenveto työpaketeista 1-3. Työpaketti toteutetaan syksyllä 2015 kaksipäiväisenä työpajana hankkeessa olevien tutkimus- ja yhteistyötahojen kesken. Uusi toimintamalli otetaan käyttöön kasvukaudella 2016.