LÄHIKONSTI – Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat

LÄHIKONSTI

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lähiruoan kasvun ympäristöjä, strategioita ja uusia arvo- ja toiminta-asetelmia, joita lähiruokaan ja paikallisuuteen liittyy. Lähiruokaa tarkastellaan tuotteiden tarjonnan ja saavutettavuuden näkökulmasta (urbaani tuotannon, kaupunkien läheisen tuotannon sekä harvaan asutun maaseudun näkökulmasta). Tutkimuksessa tarkastellaan koko lähiruokaketjua alkaen lähiruoan tuottajista aina kunnalliseen ruokapalveluun asti. Tärkeänä kohteena ovat lähiruoan parissa toimivat tuottajat, pk-yritykset, kauppapaikat, lähiruokaa ostavat kunnalliset ruokapalvelut, koulujen yhteistyö lähiruokayritysten kanssa jne. Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa keskeinen tekijä lähiruoan käytön lisäämiselle on saavutettavuus eli tuotannon, jakelun ja kysynnän kohtaamiseen liittyvät logistiset ongelmat. Sekä kotimaisen lähiruoan käytön lisäämisessä, että alan vientiponnisteluissa saavutettavuustekijät ovat keskeisiä kysymyksiä.

RuokaNET: Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka avulla voidaan edistää lähiruokayrittäjien verkostoitumista ja yhteistyötä ruokapalvelujen kanssa. Toimintamalli osoittaa esimerkin muodossa, miten lähiruokaverkosto rakennetaan. Tapaustutkimuksen kohteena hankkeessa on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ruokapalveluja.

Ruokariihi: Ruokariihi-ruokaverkostohankkeen päätavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan paikallisen ruokaketjun taloudellisen ja ekologisen kestävyyden kehittäminen. Hankkeessa selvitetään mm. maakunnan ruokaketjun olemassaolevia verkostoja lähiruoan saavutettavuuden ja logistiikan kehittämiseksi, sekä tehdään alueellisen lähiruokaterminaalin sijaintitarkastelua. Hanke tarjoaa myös työpajoja ja yrityskohtaista neuvontaa liiketoiminnan kehittämiseksi. Yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä kehitetään web-palveluympäristöä ruokaketjun liiketoiminnan tehostamiseksi ja vähähiilisyyden tukemiseksi.

FOREFOOD II (KILTU2030): Osahankkeessa jatketaan lähiruokayritysten liiketoiminnan kehittämistä. Hankkeessa kuvataan valikoitujen esimerkkiyritysten liiketoimintastrategiat seuraavista näkökulmista: Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia alueen yrittäjillä on ja mitä vaaditaan niiden kehittämiseksi liiketoimintamalleiksi? Mitä asiakasrajapintaan liittyviä haasteita alueen elintarvikealan yrittäjillä on ja miten toimintaa tulisi kehittää alueen elinvoimaisuuden takaamiseksi? Miten yritysten loppukäyttäjät ovat mukana yritysten liiketoiminnan kehittämisessä, eli miten yrittäjät ovat järjestäneet asiakasvuorovaikutuksen ja palautekanavat, miten he kuuntelevat asiakkaitaan? Miten asiakkaiden osallistamista oman liiketoiminnan kehittämiseen voisi lisätä? Miten asiakas hyötyy tuotteen tai palvelun ostamisesta? FOREFOOD II (KILTU2030) jatkohankkeeseen haetaan rahoitusta maaseuturahastosta ja selvitetään mahdollisuuksia teemaan sopivaan Interreg-hakuun.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt