Alkutuotannon ja elintarviketurvallisuuden kyberuhat

Kyberuhat

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

31.01.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

MMM:n kyberturvallisuuden toimeenpano-ohjelman osana on noussut esiin tarve selvittää alkutuotantoon ja elintarviketurvallisuuteen kohdistuvia kyberuhkia. Työn tavoitteena on koota kokonaiskuva alkutuotannon haavoittuvuudesta nykytilassa, sekä tehdä toimenpide-ehdotuksia jotka tähtäävät parempaan kyberturvallisuuteen alkutuotannossa ja koko elintarvikesektorilla.

2) Toteutus

Selvitys kytketään osaksi Huoltovarmuuskeskuksen ja Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Jatkosähkö-hanketta, joka on meneillään Luonnonvarakeskuksessa. Selvityksessä hyödynnetään Jatkosähkö-hankkeen kontakteja ja hankeorganisaatiota sekä soveltuvin osin myös tiedonkeruuvaiheita. Selvitys laaditaan projektityönä, jossa tehdään yhteistyötä kyberuhkiin varautumisesta vastaavien virastojen ja elintarvikeketjun toimijoiden kanssa.

3) Tuotokset

Hankkeessa kirjoitetaan raportti, ja saatuja tuloksia ja niiden perusteella tehtäviä suosituksia esitellään elintarvikeketjun toimijoille. Näin pyritään lisäämään toimijoiden tietoisuutta kyberuhista ja edistämään niihin varautumista.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Toimijoiden kanssa keskustellaan mahdollisista jatko-toimenpiteistä ja pyritään luomaan jatkoyhteistyötä aiheen tiimoilta. Kyberuhat ovat jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva toimintakenttä, joten niihin varautumista ei voida jättää yhden selvityksen varaan.

5) Asiakkaat

Maa- ja metsätalousministeriö, suomalainen maatalous- ja elintarviketeollisuus.