Kustannusten ja laadun hallinta metsänhoidossa

Kustannusten ja laadun hallint

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hanke palvelee KMO:n tavoitteita kohdan ”2.1.2 Kehitetään ja otetaan käyttöön metsänuudistamisen ja taimikonhoidon omavalvontamalli” (Tapio, Luke, metsäkeskukset, metsänhoitoyhdistykset, metsänomistajat) osalta. Hanke edistää metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan kilpailukykyä ja tuottaa tietoa ja osaamista sekä työkaluja ja palveluita biotalouden edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on a) metsäammattilaiset ja metsänomistajat tuntevat ja omaksuvat käyttöönsä nykyistä paremmin koko metsänuudistamisketjun kattavat kustannustehokkaat ja laadukkaaseen lopputulokseen johtavat toimintamallit, b) laadunhallinnan työkaluja (kuten omavalvonta) otetaan käyttöön metsänhoitotöissä, mikä nostaa toiminnan laatua ja pienennetään laadun vaihtelua nykyisestä, c) laadunhallinnan menetelmien käytön yleistyessä ja yhdenmukaistuessa metsähoitotöissä realisoituvat mm. omavalvonnalla saatavan tiedon hyödyt toiminnan kehittämisessä sekä metsävaratiedon ylläpidossa ja d) analysoida istutuskuusikoiden ja kylvömänniköiden ensiharvennukseen ulottuvien uudistamisketjujen kustannustehokkuutta.