Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen vesiensuojelun kannalta riskiherkimmille peltolohkoille Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueilla

KoToMa

Alkamispäivä

07.11.2016

Päättymispäivä

30.06.2018

Tiivistelmä1) Tausta ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on testata RUSLE-eroosiomallinnuksen soveltuvuutta erilaisten vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseen (ympäristökorvausjärjestelmän mukaiset toimet ja uudet menetelmät). Hankkeen toimialueena on Varsinais-Suomi ja Satakunta, koska alueilla on runsaasti eroosioherkkiä peltoja ja erityisesti lannan levitysalasta on puutetta. Mallinnuksen perusteella valitaan muutamia osavaluma-alueita yksityiskohtaiseen tarkasteluun, joilla tehdään tarkempaa eri toimenpidevaihtoehtoihin perustuvaa simulointia.

2)Toteutus: LUKE:n vastuulla on RUSLE-eroosiomallinnus ja siihen liittyvä kehitystyö. Varsinais-Suomen ELY­ keskus vastaa hankkeen organisoinnista, muusta paikkatietotyöstä, viljelijäkontakteista ja kohdennettujen toimenpiteiden kokeiluista.

3) Tuotokset: Hankkeen tuloksena syntyy RUSLE-eroosiomallinnukseen ja muuhun paikkatietoaineistoon pohjautuva maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamismenetelmä, jota voidaan soveltaa nykyisen ympäristökorvausjärjestelmän mukaisten toimenpiteiden priorisoinnissa tai uusien menetelmien testauksessa.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti: Kohdentamismenetelmään voidaan yhdistää kustannustehokkuustarkastelu, jossa verrataan nykyisen korvausjärjestelmän kohdentamistoimien vaikuttavuutta RUSLE-pohjaiseen tarkasteluun. Tätä kohdentamismenetelmää on mahdollista hyödyntää täysipainoisesti vuonna 2021 alkavalla ohjelma kaudella.

RUSLE-eroosiomallinnus tulee vuoteen 2019 mennessä kattamaan koko Suomen, joten hankkeen kehittämä toimintatapa ja muut käytännön tulokset ovat toteutettavissa koko Suomessa

5) Asiakkaat: kuntien maaseutu- ja ympäristöviranomaiset, neuvontajärjestöt, MTK­ Varsinais-Suomi ja Satakunta, paikalliset viljelijöiden tuottajayhdistykset sekä maanviljelijät ja-omistajat.