Maatalouskoneiden työtapaturmien ehkäisy ja turvallisuusriskien hallinta työurien pidentämisessä

Koneturva Maatalouskoneiden ty

Alkamispäivä

01.04.2014

Päättymispäivä

30.04.2016

Tiivistelmä

Tausta: Maatalouskoneiden tapaturmat ovat maataloudessa edelleen hyvin yleisiä ja aiheuttavat suurimman osan ns. vakavista työtapaturmista maataloudessa. Maatalouden vakavien tapaturmien kustannukset ovat arviolta noin 8 miljoonaa euroa korvattujen tapaturmakustannusten määrästä vuodesssa. Lisäksi maataloudessa tapahtuvilla vakavilla työtapaturmilla on suuri rooli maatalousyrittäjien ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä (Maaura-hanke). Maatalouskoneiden tapaturmien vaikutuksista, käyttöympäristöön liittyvistä riskeistä eri konetyypeissä, torjunnan keinoista käyttöohjeissa tarvitaan päivitetty tutkimusjulkaisu uusimmista maatalousteknologian sovelluksista. Konevalmistajat tarvitsevat tietoa riskeistä, käytettävyydestä ja käyttäjien palautetta koneisiin liittyvistä ongelmakohdista kilpailukyvyn parantamiseksi konemyyntimarkkinoilla. Tutkimusten mukaan turvallisuus tulee integroida konevalmistuksessa ja suunnittelussa aikaisempaa paremmin koneiden käytettävyyteen, koska muuten viljelijät pyrkivät ohittamaan asennetut suojalaitteet ja ovat välittämättä turvallisuudesta. Käyttöohjetarkastelu edistää alan koneturvallisuusriskien hallintaa ja seurantaa. Tavoite: Hankkeen tavoitteena on viljelijöille suunnattu opas maatalouskoneiden turvallisuusriskien ennakointiin ja käyttöympäristön hallintaan sekä sähköinen pilottiohjelma ajettavan työkoneen turvallisuustekijöiden arviointiin ja investointipäätösten tekemiseen. Menetelmät: Luken ja SFS:n rahoituksella tehdyn hankkeen konetapaturmatilastojen analyysia maataloustilastoista jatketaan tässä tutkimuksessa. 1. Konetapaturmista analysoidaan eri konetyyppien aiheuttamat henkilövahingot ja kustannusluokat niiden vakavuuden ja todennäköisyyden mukaan. Aikaisempia tilastoajoja päivitetään, jotta nähdään uuden teknologian mahdolliset vaikutukset eri koneryhmissä. 2. Lisäksi Koneriski - hankkeessa tuotetun käyttöohjeiden arviointimallin avulla tehdään vertailua eri konetyyppien käyttöohjeissa esiintyvistä turvallisuusnäkökohdista. 3. Koneisiin liittyviä käyttökokemuksia kerätään maatalouskonetoimittajilta, kaupan edustajilta, työsuojelupiireistä ja viljelijöiltä 4-5 viljelijätilaisuudessa eri puolella Suomea, jolloin saadaan esiin tarkempaa tietoa koneiden turvallisuuden pullonkauloista. Samalla analyysista nähdään, miten erityisen riskialttiiksi todetuissa konelajeissa käyttöturvallisuutta voitaisiin kehittää. 4. Tehdään maatalouskoneiden turvallisuusopas ja sähköinen pilottiohjelma ajettavien työkoneiden turvallisuusriskien kartoitukseen. Tulosten hyödyntäminen: Hankkeen avulla kehitetään välineitä turvallisuusjohtamiseen maataloudessa. Yrittäjät ja koulutuslaitokset saavat koneriskeihin liittyvän oppaan avulla arviointimateriaalia koneiden käytettävyydestä ja turvallisuudesta. Konekauppiaat ja valmistajat saavat tärkeää tietoa turvallisuuden ja käytettävyyden parantamisesta. Konetapaturmien vähentämisen avulla saadaan huomattavia säästöjä yhteiskunnassa. Julkaisu- ja tiedottamissuunnitelma: Tutkimuksen tuloksia esitellään kotimaisissa ammattilehtikirjoituksissa, maatalousalan seminaareissa sekä neuvoja- ja viljelijätilaisuuksissa. Melalle toimitetaan loppuraportti ja tutkimuksen tuloksista kootaan viljelijäopas ja sähköinen pilottiohjelma ajettavien työkoneiden riskienarviointiin.