Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa)

Kitka-MuHa

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Kitkajärvet ovat osana kansainvälistä vesiensuojeluohjelmaa Project Aquaa ja järvet kuuluvat myös Natura 2000 -verkostoon. Viime aikoina järvien virkistyskäyttöarvo on kuitenkin heikentynyt ihmistoiminnan seurauksena. Kitkajärvien tilan selvittämisen kautta ja luomalla järville vesienhoidon toimintamalli kunnostustoimenpiteiden toteuttamiseksi Kitka-MuHa -hanke on tärkeä erityisesti matkailu- ja kalastuselinkeinojen kannalta. Tätä kautta hanke tukee välillisesti Pohjois-Suomen EAKRtoimenpideohjelman(2007-2013) Pohjois-Suomea koskevaa alueellista kilpailukykystrategiaa innovaatiokilpailukykyä lisäämällä, edistämällä yritysten kasvua ja vahvistamalla vetovoimatekijöitä. Hyväkuntoiset Kitkajärvet ovat eräs avaimista alueen vetovoimatekijöiden vahvistamisessa. Jo nyt alueen vetovoima on kärsinyt Kitkajärvien rehevöitymisen ja vesiruton leviämisen takia. _x000D__x000D_Hankkeen tavoitteena on määrittää rehevöitymisen vaikutukset Kitkajärvien tilaan, laatia toimenpideiden yleissuunnitelma järvien rantavyöhykkeen tilan parantamiseksi sekä luoda Kitkajärville sopiva vesienhoidon toimintamalli ja sen vaatimat toimijaorganisaatiot ja -verkostot järvien valuma-alueen ja vesistöjen hoidon ja kunnostuksen toteuttamiseksi. _x000D__x000D_Tässä hankkeessa on tarkoitus selvittää Kitkajärvien (ml. Posionjärvi, Soudunjärvi, Yli-Kitka ja Ala-Kitka)eliöstön alueellista vaihtelua ja muutoksia suhteessa ihmisperäiseen piste- ja hajakuormitukseen. Eliöstöä tarkastellaan monipuolisesti ottaen huomioon tärkeimmät biologiset elementit järvien rantavyöhykkeessä(ml. levät, vesikasvit, pohjaeläimet ja kalat). Valuma-alueiden maankäytön tarkastelun pohjalta voidaan taas selvittää, miten piste- ja hajakuormittajien vaikutukset esim. ravinnepitoisuuksissa ovat jakautuneet ja levinneet Kitkajärvien alueella. Näiden tietojen pohjalta voidaan Kitkajärville laatia kokonaisvaltainen toimenpiteiden yleissuunnitelma tarvittavien vesienhoidollisten toimenpiteiden osalta toteutettavaksi kehitetyn vesienhoidon toimintamallin kautta._x000D__x000D_Hankkeessa tuotetusta tiedosta hyötyvät sekä paikalliset ja alueelliset toimijat (esim. Kuusamon kaupunki ja Posion kunta, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta, Posion Vesi ja Lämpö Oy, kalastuskunnat, vesialueilla toimivat tahot, kesäasukkaat, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukset sekä maa- ja metsätaloudessa toimivat tahot) että tutkimuslaitokset (esim. SYKE, RKTL, OY, METLA). Hanke osaltaan (i) edistää em._x000D_tahojen verkostoitumista alueellisesti ja kansallisesti, (ii) parantaa alueen innovaatiokykyä tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta ja tarjoamalla mahdollisuuksia uuteen innovatiiviseen yritystoimintaan, joka on erikoistunut pieniin vesienkunnostustoimenpiteisiin sekä sekä (iii) tukee kestävää kehitystä tuomalla esille_x000D_alueet, joiden tilaa tulisi parantaa erilaisin vesienhoidollisin keinoin tavoitteena puhtaat ja monimuotoiset Kitkajärvet.