KHK-inventaarion kehittäminen YM ja MMM

KHK-inventaarion kehittäminen YM ja MMM

Alkamispäivä

01.06.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Metlassa kehitetyt biomassamallit perustuvat aineistoihin jotka on kerätty kangasmailta, Repola (2008 ja 2009). Ojitetuilta soilta ja luonnontilaisilta soilta on myös kerätty biomassa-aineistoja, mutta niitä ei ole hyödynnetty biomassamallien laadinnassa. . Lisäksi Metlan aineistossa on ongelmana erityisesti niiden puiden vähäinen määrä, joista on mitattu neulasten tai lehtien biomassa. Uuden Ojanen et al. (2014) artikkelin mukaan ojitettujen soiden kasvihuonekaasutaseen epävarmuudesta Suomelle iso osa johtuu karikesyötteen epävarmuudesta. Jotta saadaan tarkennettua ojitettujen orgaanisten maiden kasvihuonekaasutasetta, tulee tarkentaa sekä biomassasta johdettuja karike-estimaatteja että turpeen hajoamisen CO2 päästöä. Tässä hankkeessa tarkennetaan orgaanisten maiden biomassan määrän estimointityökaluja. Yasso07 maaperämallia on testattu toistettuja maahiilimittauksia vasten sekä Suomessa että Ruotsissa. Testausten tuloksena on ollut että malli antaa keskimäärin samansuuruisen tuloksen maan hiilivaraston muutoksesta kuin mittaukset hiilen kertymiselle 10-20 vuoden aikana (Rantakari et al. 2012). Suomen kasvihuonekaasuinventaario soveltaa Yasso07 mallia siten että sään vaikutus maaperän hajoamiseen on kytketty pois. Perusteluna tälle ratkaisulle on esitetty sitä että mallin hajoamisen lämpötilariippuvuuteen liittyy suuret epävarmuudet. Kuitenkin mallin hajoamisparametrien epävarmuudet ovat verrattain pienet perustuen Yasso07 mallin julkaisuihin (Tuomi et al. 2009). Mallin estimoimaa CO2 virtaa maaperästä ilmakehään ei ole verrattu kattavasti maaperästä mitattuihin maahengityksiin, eli respiraatioihin. Tällainen vertailu mahdollistaa sen että voidaan arvioida mallin hajoamisen lämpötila- ja sadantariippuvuutta ja toimivuutta. Vertailun perusteella voidaan arvioida että ennustaako malli maaperän hiilen kiertoa paremmin siten että hajoamisen sääriippuvuus on kytketty pois, vai siten että huomioidaan sään vaihtelu.