Kestävä karjatalous

KESTO

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

30.06.2015

Tiivistelmä

Kestävällä karjataloudella tarkoitetaan tässä hankkeessa ensi sijassa pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävää tuotantoa. Talousnäkökulma ei kuitenkaan saa tuottaa ympäristölle tai eläinten hyvinvoinnille vahingollisia ratkaisuja. KESTO on kaksiosainen hanke, jonka toinen puoli keskittyy vasikoiden alkukasvatukseen ja toinen osio lehmien käyttöikään ja terveyteen. Yhteinen teema on lehmän terveyden ylläpito koko elinkaaren ajan. Lehmien terveysnäkökohdista vasikkakauden lisäksi erityishuomio on korkean keskituotoksen mukanaan tuoman sairastuvuusriskin ja keskituotokseen liittyvien taloudellisten tekijöiden mallintaminen. A) Vasikoiden alkukasvatusosio: Alkukasvatuksen aikana luodaan pohjaa eläimen tulevaan kasvuun ja kasvupotentiaaliin. Asiasta on tehty tutkimuksia, ja pienetkin heikennykset kasvussa alkukasvatusaikana vaikuttaa suoraan eläimen kasvuun ja etenkin ensimmäisen kauden tuotantoon. Vasikan hyvinvoinnilla ja alkukasvatusvaiheen kasvulla on suuri merkitys vasikan tulevaan kasvuun. Hiehon tulevan poikimaiän kannalta kriittistä on eläimen paino, joka määrittää eläimen sukukypsyyttä. Alkukasvatusosion tavoitteet 1. Selvittää menetelmiä vasikan alkuhoidon helpottamiseksi 2. Selvittää rakennusratkaisujen vaikutuksia vasikoiden hyvinvointiin, vastustuskykyyn ja alkuhoidon tehokkuuteen 3. Tuoda uutta ja päivitettyä tietoa vasikan ruokintaan 4. Perehtyä vasikan omaan vastustuskykyyn ja sen tehostamiseen B) Lehmien terveys ja keskituotos: Tämänhetkinen maidon keskituotos maitotiloilla (tuotosseurantatilat) on noin 9000 kg vuodessa. Oikealla ruokinnalla ja Suomen keskimääräisellä karja-aineksella on mahdollisuus saavuttaa yli 10000 kg keskituotos. Mallilaskelmien mukaan tuotostason nosto parantaa maidontuotannon kannattavuutta. Lehmien tuotostason noustessa tuotannollisten sairauksien riskit kuitenkin lisääntyvät sekä hedelmällisyys heikkenee. Hedelmällisyyyteen liittyy oleellisesti poikimisen läheisyyden ruokinta lehmien siemennykseen saakka eli transitiovaiheen hoito ja ruokinta. Lehmän keskituotostavoitteen asettamisessa lyhytkestoinen maitotulo ja pitkäkestoinen uudistuskustannus ovat keskenään ristiriitaisia tekijöitä. Ei ole olemassa taloudellista kokonaismallia, joka huomioisi nämä molemmat tekijät. KESTO:n maidontuotanto-osion tavoitteena on mitata keskituotoksen nostamisesta saatavaa tulonlisää ja tuotostason nostamiseen liittyvää riskitason euromääräistä lisääntymistä. Riski sisältää sairaushoidot (tuotosseurantatilastoista) ja lehmän eliniän lyhenemisen. Tietojen avulla voidaan mallintaa tuotostasotavoitteita erityyppisille tiloille. Tuotostason ongelmakohtien selvittelyyn on ruokintatekijöistä mukaan valittu transitiovaiheen ruokinta, pötsin toimintaa ylläpitävän kuidun minimimäärä, korkean tuotostason ja/tai matalan väkirehutason vaatima kolmen niiton strategia hyvin sulavan säilörehun tuottamiseksi.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt