Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka

Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka

Alkamispäivä

01.10.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Metsäteollisuuden puunkäyttö lisääntyy lähivuosina. Keski-Pohjanmaalla erityisesti Äänekosken biotuotetehtaan käynnistyminen sekä muiden puunjalostusyritysen investoinnit vaikuttavat puuvirtoihin. Kelirikkokaudet ovat pidentyneet, ja ympärivuotisen puuhuollon turvaaminen edellyttää terminaalien ja puskurivarastojen perustamista sekä kunnossa olevaa tieverkostoa. Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen koordinoimassa projektissa kehitetään maakunnan puunhankinnan infrastruktuuria Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena on tuottaa työkaluja puunhankintalogistiikan kehittämiseen.

2) Toteutus
Luken päätehtävänä on selvittää maakunnan raakapuuvirtojen määrät ja suuntautuminen metsäteollisuuden investointien jälkeen, laatia opas puutavaraterminaalien ja puskurivarastojen perustamiseen sekä tutkia ja demonstroida puutavaran paino-otantamittausta, jonka avulla voidaan tehostaa puunhankintalogistiikkaa terminaaliketjussa.

3) Tuotokset
Tuotoksia ovat maakunnallinen puuvirtaselvitys, internetissä julkaistava opas puskurivarastojen ja terminaalien perustamiseen sekä selvitys paino-otantamittauksen toteuttamisesta.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tuloksia voidaan hyödyntää mm. alempiasteisen tieverkoston kunnossapitoinvestointien kohdentamisessa ja puuhannkintalogistiikan suunnittelussa. Projektin etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan mm. tiedotteilla, yhteistyöpalavereilla ja -kokouksilla, lehdistötiedotteilla ja lehtiartikkeleilla.

5) Asiakkaat
Asiakkaita ovat puunjalostusyritysten puunhankintaorganisaatiot, metsätalouden neuvonta- ja kehittämisorganisaatiot ja maanomistajat sekä maankäytön suunnittelusta vastaavat organisaatiot.