Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa

KELIME

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

30.06.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

Metsäbiotalous on kansallisesti ja alueellisesti keskeinen toimiala, joka työllistää Pohjois-Karjalassa yli 500 yrityksen kautta reilut 6000 ihmistä. Alueella toimivan metsäalan yhteistyöverkoston toimintaa ja biotalouden merkitystä voidaan edelleen kehittää alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti: uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tuotteita ja palveluja kehittämällä luodaan uusia työpaikkoja, hyvinvointia ja talouskasvua Suomen hallitusohjelman tavoitteita tukien.

Valtion ja Joensuun kaupungin välisen kasvusopimuksen (2016–2018) mukaan metsäbiotalousteemaan liittyvien yritysten kasvun ja kansainvälistymisedellytysten edistämiseksi perustetaan osaajayhteisö, ”metsäbiotalouden innovaatio-HUB”, joka toimii siltana kasvavien biotalousyritysten ja tutkimuslaitosten välillä. Lisäksi perustetaan kolme liiketoimintaekosysteemiä: Uudistuvat metsäbiomassan arvoketjut, puhdas hajautettu energiantuotanto sekä biotalouden digitalisaatio ja palveluliiketoiminta.

KELIME-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Karjalan metsäbiotaloutta ja sen kestävää liiketoimintaa tukemalla metsäbiotalouden alalla toimivien asiantuntijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanketta toteuttamaan palkataan määräaikainen johtava asiantuntija/tutkimusprofessori (tutkimusalana kestävän liiketoiminnan edistäminen), joka vahvistaa metsäbiotalouden osaamisverkostoa ja alalla toimivien (pk-) yritysten toiminta- ja kilpailukykymahdollisuuksia.

Hankkeella edistetään tutkimuksen vaikuttavuutta yritys- ja innovaatiotoiminnassa ja sen tavoitteena on merkittävä rooli laaja-alaisen asiantuntijuuden yhdistämisessä eri toimijoiden välillä edellä mainitun metsäbiotalouden osaajayhteisön ja liiketoimintaekosysteemien muodostamisessa ja toiminnassa.

Yritystoiminnan tehostamiseksi ja toimialan edelleen kehittämiseksi tarvitaan uusia, käytännönläheisiä toimintamalleja. Hankkeen avulla edistetään tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistä innovaatiotoimintaa luomalla pk-yrityksille suunnattuja asiantuntijapalveluita ja kokeilualustoja, joiden avulla yritykset voivat lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä esim. energia- ja resurssitehokkuuden parantamisen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisen kautta. Uusien resurssiviisaiden ja ympäristömyötäisten innovaatioiden kautta voidaan tehostaa yritysten kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia kansallisesti ja kansainvälisesti ja näin edistää Pohjois-Karjalan alueen työllisyyttä ja talouskasvua.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (LUKE) sitoutuvat hanketta varten palkattavan viisivuotisen johtavan asiantuntijan rahoitukseen jakamalla tämän kolmevuotisen hankkeen omarahoitusosuuden sekä varmistamaan rahoituksen työsuhteen kahden viimeisen vuoden ajalle hankkeen päättymisen jälkeen. Johtavan asiantuntijan sijoituspaikkana on SYKE, työaika ja kustannukset allokoidaan SYKElle ja LUKElle tutkimusorganisaatioiden yhdessä sovitun rahoitussuhteen (50/50) mukaisesti. Tarkempi sopimus yhteistyöstä valmistellaan lähikuukausina ennen mahdollista rahoituksen myöntämistä.

HUOM: Budjettipohjaan tehdyssä laskelmassa on käytetty palkkana johtavan asiantuntijan palkkaa 5800 €/kk. Kokonaiskustannus nousee hieman, jos nimikkeeksi tulee tutkimusprofessori.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Karjalan nykyisten ja uusien start-up -yritysten kestävän biotalouden
liiketoimintamalleja ja tuotekehitystä kiertotalouden näkökulmasta ja tukemalla metsäbiotalouden alalla toimivien
asiantuntijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Vuositasolla arvioidaan ja kehitetään
10-15 yrityksen toimintaan liittyvää haastetta tai kehitysideaa liittyen mm. julkisten hankintojen prosesseihin,
ympäristösäätelyyn, tuoteketjun materiaalitehokkuuteen, jätehuoltoon tai tuotteen/palvelun järjestelmätason
kestävyystarkasteluihin.