Ravinteet rahaksi Kainuun vesiensuojelulla

KAVERI

Alkamispäivä

01.04.2013

Päättymispäivä

30.04.2015

Tiivistelmä

Kaveri-hankkeen tavoitteena on kohdistaa ja tehostaa Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja näin osallistua suunnitelman täytäntöönpanoon Kainuussa ja tutkimaan toimenpiteiden vaikutuksia. Hankkeessa esitetyillä toimenpiteillä tullaan vähentämään maatalouden aiheuttamaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta merkittävästi. Tämän lisäksi se toimii myös pionerisoivana maatalouden vesistönsuojeluhankkeena Kainuussa. Esitetyt toimenpiteet lisäävät tilojen tietoisuutta heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa ympäristönsä tilaan ja luo myönteistä suhtautumista vesistönhoitoa kohtaan tavalla, mikä hyödyttää tilaa sekä imagollisesti että taloudellisesti. Tämän hankkeen tavoitteena on myös tutkia jo käytössä olevien ja uusien menetelmien toimivuutta ja käytännöllisyyttä maatalouden vesiensuojelussa Kainuun alueella. Uusien menetelmien toimivuutta tullaan seuraamaan mobiiliteknologiaa hyödyntävällä automatisoidulla vedenlaadunmittauslaitteella, josta myös viljelijät kykenevät seuraamaan toimenpiteidensä vaikutuksia reaaliajassa. Hankkeen laadullisen tavoitteena on edistää vesienhoitosuunnitelman asettaman hyvän ekologisen tilan saavuttamista niissä vesistöissä joihin maatalouden aiheuttama kuormitus on vaikuttanut vesistön tilaa alentavasti. Tämän lisäksi hankkeessa pyritään keskittämään hankeen toimenpiteitä vesistöalueille joiden tila on hyvä tai erinomainen, mutta niille on keskittynyt vesistönsuojelullisesti merkittävää maataloutta. Tämän tavoitteen tarkoitus on turvata vesistön tila ja torjua tilan heikkenemistä ennaltaehkäisevin toimenpitein. Näin ollen hanke osallistuu toimenpiteillään vesienhoitosuunnitelman täytäntöönpanoon Kainuussa. Pintavesien lisäksi hankkeen kautta tullaan turvaamaan pohjavesien hyvä tila alueilla, jonne hankkeen toimenpiteet kohdistuvat. Hankkeen muina laadullisina tavoitteina ovat tilojen ympäristö- ja taloudellisuustietoisuuden lisääminen sekä sosiaalisten verkostojen luominen vesistönsuojeluasioihin vaikuttavissa tahoissa. Hankkeen myötä viljelijöiden tietämys tilalla syntyvien ravinteiden kierrätyksen merkityksestä oman tilansa taloudellisen kannattavuuden kasvuun lisääntyy. Aiottu hanke välittää tiloille tietoutta tilan taloudellisen kilpailukyvyn kohentamiseksi tavalla, millä on myös myönteisiä vaikutuksia vesistöjen tilaan. Hankkeen tarkoituksena on luoda myönteistä suhtautumista vesiensuojelua kohtaan ja lisätä tehokkaiden menetelmien tuntemusta koko Kainuun alueella. Hankkeen myötä kyetään luomaan sosiaalinen verkko, joka lisää sekä tiedonvaihtoa eri toimintaryhmien välillä että heidän sitoutumistaan vesiensuojelua kohtaa. Esitettävä hanke toteuttaa Itä-Suomen EAKR Euroopan aluekehitysrahasto-toimenpideohjelman 2007-2013 toimintalinjaa kolme. Toimintalinjan tavoitteena on parantaa elinympäristön laatua tavalla joka lisäisi alueen vetovoimaisuutta yritysten, työntekijöiden ja matkailijoiden näkökulmasta. Puhtaat vesistöt koetaan tärkeänä elementtinä lisättäessä alueen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta luonto- ja vesistömatkailun näkökulmasta. Hanke tukee Kainuun maakuntasuunnitelmaa parantamalla elämisen laatua ja hyvinvointia tuomalla esille vesiensuojeluasiat ja pohjavesialueet maatalouden toiminnoissa ja kehittämällä niiden hyvään tilaan tähtääviä toimia: ”Vesiensuojeluasiat ja pohjavesialueet otetaan huomioon aiempaa paremmin kaikissa maatilatalouden toiminnoissa. Näiden seurauksena ympäristökuormitus vähenee.” Erillisessä pinta- ja pohjavesien tilaa ja tavoitteita käsittelevässä osiossa toimenpiteiksi esitetään sekä pinta- että pohjavesien suojelutoimenpiteet että vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman toteuttaminen. Hanke toteuttaa Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ja näin edistää suunnitelmassa esitettyjen vesistöjen laadullisiin tavoitteiden saavuttamista VPD:N mukaisesti tavoitevuoteen 2015 mennessä. Hanke toteuttaa Kainuun vesienhoidon yhteistyöryhmän linjauksia ohjauskeinoista ja toimenpiteistä maatalouden vesiensuojelun osalta.