Kantokäsittelyn kannattavuus metsikkötasolla

Kantokäsittelyn kannattavuus metsikkötas

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

30.06.2016

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kantokäsittelyn kannattavuutta erilaisissa tilanteissa ja kantokäsittelyn laadun merkitystä kannattavuudelle. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää metsäalan päätöksenteossa eri tasoilla. Tuloksia ja uutta tietämystä voivat hyödyntää eri metsäalan toimijat, kuten metsäyritykset, hakkuu-urakoitsijat, metsänomistajat, metsäkeskukset sekä MMM.

Tutkimuksen toteutus: Tutkimuksessa hyödynnetään juurikäävän kehitystä metsikkötasolla kuvaavaa Hmodel-mallia (Honkaniemi et al. 2014), joka toimii Motti-metsikkösimulaattorin (Hynynen et al. 2002, Salminen et al. 2005) yhteydessä. Hmodelilla voidaan laskea erilaisia skenaarioita juurikäävän kehityksestä metsikön sisällä ja arvioida lahon aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia metsänkasvatukselle.

Tutkimuksessa simuloidaan erilaisia juurikääpäskenaarioita metsikkötasolla, sillä juurikäävän kehitys riippuu kannoille laskeutuvien itiöiden määrästä sekä lahon määrästä edellisessä puusukupolvessa. Itiötartuntoja voi tapahtua kaikissa kiertoajan aikana tehtävissä hakkuissa. Skenaarioissa simuloidaan lisäksi kantokäsittelyn laatua (hyvä, tyydyttävä, kelvoton, ei tehty).

Simulointitulosten perusteella lasketaan kullekin skenaariolle nettotulojen nykyarvot perustuen puutavaraluokkien hintatilastoihin sekä metsänhoidon kustannuksiin. Juurikäävän lahottamalle puutavaralle ei ole olemassa kattavia hintatilastoja. Siksi sen hinnan suhteen tullaan tekemään herkkyysanalyysi ja tarkastellaan lahosta puusta maksettavan hinnan vaikutusta kantokäsittelyn kannattavuuteen.

Tutkimuksen ensimmäinen hypoteesi on, että kantokäsittelyn kannattavuus heikkenee taudin edetessä ja metsiköissä, joissa lahoja puita on runsaasti, torjunta on kannattamatonta. Toinen hypoteesi on, että torjunnan kannattavuus on merkittävää metsiköissä, joissa lahoa ei esiinny, mutta itiötartunnan mahdollisuus on suuri. Tämä tarkoittaisi sitä, että torjunnan merkittävyys olisi suurinta juurikäävän levinneisyysalueen reunalla.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioidussa tieteellisessä sarjassa. Lisäksi tuloksia pyritään tuomaan esille laajalle yleisölle metsä- ja luonnonvara-alan lehdissä ja mediassa. Hankkeen päätulokset tullaan esittämään metsäalan käytännön toimijoille suunnatussa seminaarissa, ja tulokset esitellään yleistajuisessa muodossa myös Luonnonvarakeskuksen www-sivuilla.

Asiakkaat: Metsäalan käytännön toimijat ja metsänomistajat.