Kannonnoston vaikutus metsätuholaisiin

Kannonnoston vaikutus metsätuh

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Projektin tarkoitus on edesauttaa metsien tuotoskyvyn kestävää hyödyntämistä tuhoriskejä minimoimalla. Projektissa selvitetään, miten energiapuunkorjuu (hakkutähteet ja kannot) vaikuttaa kolmen taloudellisesti merkittävimmän tuhonaiheuttajan – kuusenjuurikäävän, männynjuurikäävän ja tukkimiehentäin - esiintymisrunsauteen ja tuhojen voimakkuuteen seuraavassa puusukupolvessa sekä etsitään torjuntakeinoja tuhojen torjumiseksi. Projektissa tuotetaan uutta tietoa tukkimiehentäin lisääntymis- ja ravintokäyttäytymisestä kannonnostokohteilla, kantojen korjuun vaikutuksesta juurikääpäsienten rihmasto- ja itiölevintään sekä kartoitetaan tuhoja lisäävät riskitekijät. Tutkimustulosten perusteella annetaan suositukset käytännön tarpeisiin juurikääpä- ja tukkimiehentäituhojen minimoimiseksi kannonnostokohteilla parhaalla mahdollisella tavalla vaarantamatta kasvupaikan puuntuotoskykyä tai biologista monimuotoisuutta.