Nurmi hiilinieluna

JuuriHiili

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

31.03.2022

Tavoitteet

Hankkeen ydinajatus on selvittää kvantitatiivisesti, mikä on säilörehunurmen hiilisidonnan potentiaali
Suomessa. Lisäksi selvitetään mitkä viljelytekniset keinot olisivat parhaita hiilensidonnan lisäämiseksi.
Perusoletus on, että monivuotisen nurmen juuristolla, sen hiilisyötteellä sekä karjanlannan käytöllä on yhteensä positiivinen vaikutus maan hiilensidontaan nurmivuosina, kun taas kyntövuosi, etenkin jos sitä seuraa yksivuotisten kasvien viljely, purkaa hiilivarastoja.

Tuotokset

Hankkeen tulosten pohjalta pystytään arvioimaan suomalaisten nurmien hiilinielupotentiaali ja luomaan
ratkaisuehdotuksia, joissa huomioidaan sekä tuotannolliset näkökohdat että hiilensidonta.