Arviointityökalu henkilökohtaisen kulutuksen Itämereen kohdistuvan ravinnekuormituksen arvioimiseksi

Itämerilaskuri

Alkamispäivä

01.10.2016

Päättymispäivä

01.02.2017

Tiivistelmä
1) Tausta ja tavoitteet: Kulutus näyttelee merkittävää roolia mentäessä kohti kestävää kehitystä. Kuluttajien valintojen tueksi on tehty erilaisia atk-ohjelmatyökaluja, joilla voidaan selvittää henkilökohtaisten valintojen merkitystä oman hiilijalanjälkensä muodostumiseen. Muiden ympäristövaikutusten kuin kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin laskureita ei ole juuri tehty. Itämeren tila on Suomen ympäristön kannalta erityisen merkittävä asia. Tämän takia Sanoma ja John Nurmisen säätiö ovat halunneet kehitettävän kuluttajille laskurin, jolla näkisi kuluttajien valintojen merkityksen Itämeren ravinnekuormitukseen. Suomen ympäristökeskus tarttui ajatukseen ja ryhtyi laatimaan ravinnekuormituslaskuria toukokuussa 2016. Tuloksena syntyi kesän jälkeen nettipohjainen prototyyppi. Mallin laskentatavan oikeellisuus etenkin ravintopuolella kuitenkin epäilytti. Tähän saatiin tukea vertaamalla mallin tuloksia toisella laskentatavalla saatuihin tuloksiin, joissa oli käytetty Luonnonvarakeskuksen ja Lammasyhdistyksen asiantuntijoilta saatuja rehutietoja eri eläintalouksille. Suuruusluokka oli sama, mutta erot elintarvikkeiden kesken näyttäytyivät liian suurina.
Tarkistuslaskelma vahvisti käsityksen, että Itämerilaskurin tekeminen pitää virallistaa yhteistoimintaprojektina, johon kytketään alan asiantuntijoiden lisäksi vastuuministeriöt.
Työn tavoitteena on loppuunsaattaa nettipohjainen työkalu, joka laskee suomalaisen kuluttajan aiheuttaman ravinnekuormituksen Itämereen rehevöitymisindeksinä yhden vuoden aikana. Mallin avulla kuluttaja voi tutkia omien valintojensa merkitystä typpi- ja fosforikuormitukseen. Laskuri tulostaa myös valintojen merkityksen ilmastovaikutuksiin hiilidioksidiekvivalenttilukuina.
2) Toteutus: Työn toteuttamisessa on aluksi ns. perehdyttämisvaihe. Tutkijoista koostuva projektiryhmä ja sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä tutustutetaan mallin ratkaisutapaan ja tehtyihin oletuksiin. Tämän jälkeen tutkijaryhmä käy kohta kohdalta nykymallissa tunnistetut kehittämiskohteet. Nämä kehittämis- ja tarkennusalueet käydään läpi, ja tarkennetaan niiden merkitys laskurin kannalta. Näkökohdat on mahdollista ottaa pienin osin huomioon laskurikehityksessä, mutta ennen kaikkea pyritään hahmottamaan laskurin käytön kannalta oleelliset huomioon otettavat reunaehdot, epävarmuudet ja virhemarginaalit. Ravinnepäästöjen lisäksi laskurin eri osatekijöihin tuotetaan niitä vastaavat kasvihuonekaasupäästöarviot. Arviointi perustuu kirjallisuustietoihin, joista valitaan Suomen olosuhteiden näkökulmasta luotettavimmat tiedot.
Ohjelmointi ja siihen liittyvä käyttöliittymäsuunnittelu tehdään vuorovaikutteisesti. Työryhmä ideoi ratkaisut, hyväksyttää ne johtoryhmällä, asiantuntija-ohjelmoija -työpari toteuttaa ratkaisut ohjelmaan ja tuo ne työryhmän/ohjausryhmän hyväksyttämäksi jne.
Laskuriin liittyvä dokumentaatio tuotetaan yhdessä noudatellen em. työnjakoa. SYKE vastaa hankkeen johtamista sekä muiden kuin ravinto-osion ratkaisumalleista ja tiedon tuottamisesta näihin osioihin niin ravinnepäästöjen kuin kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Ravinto-osan ratkaisumalliin ja niihin liittyviin lähtötietoihin osallistuvat sekä LUKE ja SYKE. LUKEn erityistehtävänä on tuottaa kotieläinten rehutiedot ja arvioida käytettyjen elinkaariarviointiselvitysten laatu ja käyttökelpoisuus mallissa. SYKE vastaa laskurin ohjelmoinnista, siihen liittyvästä asiantuntijatuesta, mallin perustestauksesta ja ohjelman käyttöliitynnän toteutuksesta. Kaikki osapuolet työryhmässä ja ohjausryhmässä vaikuttavat käyttöliityntään liittyviin näkökohtiin.
3) Tuotokset: Hankkeen lopputuloksena on tarkoitus syntyä laskuri, jolla kuluttajat voivat arvioida kulutuksestaan aiheutuvien Itämereen päätyvien ravinnepäästöjen suuruusluokkaa.
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti: Hankkeen tulosten julkaisusta ja hyödyntämisestä sovitaan hankkeen ohjausryhmässä. Kaikki rahoittavat tahot on edustettuina ohjausryhmässä (YM, MMM, Syke, Luke, John Nurmisen säätiö, Sanoma yhtiö). John Nurmisen säätiö ja Sanoma yhtiö pyrkivät julkaisemaan hankkeen tuotoksen populaareina laskureina ym. työkaluina.

5) Asiakkaat