Ilmaston lämmetessä lisääntyvien metsähyönteistuhojen, erityisesti kirjanpainajatuhojen, seurannan ja torjunnan kehittäminen

Ilmasto hyönteistuhot

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tavoitteina on vahvistaa kirjanpainajaan ja sen aiheuttamiin tuhoihin liittyvää tutkimusta, sisältäen sekä seurannan että syy- seuraussuhteiden tutkimuksen. Selvittää ja kvantifioida heikoimmin tunnettuja kirjanpainajariskejä lisäävien tekijöiden (erityisesti kuivuus sekä toisen sukupolven kehittymisen laukaisu) merkitystä pohjoisissa oloissa. Kehittää Suomen oloihin räätälöityjä hyönteistuhojen torjuntakeinoja ja toimintaohjeita eri tilanteisiin.

Tuotokset

Kirjanpainajaseurannan toteuttaminen ja tulosten raportointi mm. MMM:lle. Tutkimusjulkaisuja metsätuhoriskeihin vaikuttavista tekijöistä (referoituja julkaisuja, postereita, esitelmiä kansainväisissä kokouksissa). Aktiivinen tiedottaminen ja koulutustoiminta kirjanpainaja- ym. tuhoriskeistä metsäalan toimijoille ja laajemmalle yleisölle.