Emakoiden tuotantokestävyys, terveys ja hyvinvointi

Hyvä emakko Emakoiden terveys

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Emakoiden ennenaikaiset (suunnittelemattomat) poistot ovat yksi porsastuotannon keskeisistä ongelmista. Vuosittain poistetaan noin puolet emakoista. Yleensä taustalla on jokin eläinten terveyteen liittyvä ongelma (”tuotantosairaus”). Sikatalous tarvitsee tehostamiskeinoja. Uuden ensikon pitää tuottaa tarpeeksi porsaita ollakseen taloudellinen omistajalleen. Suomessa tarvitaan lisätietoa siitä, mikä on taloudellisesti optimaalinen poistoikä ja keinoja, miten tähän päästään. Tutkimuksen tavoite on tuottaa tietoa emakoiden terveydestä, hyvinvoinnista, kuolleisuuden ja poistojen tämänhetkisestä tilanteesta sekä riskitekijöistä ja niiden vaikutuksesta yhtäältä tilan ja koko sikasektorin talouteen ja toisaalta tuotantoon liittyviin riskeihin. Hankkeessa on viisi eri osiota (joista MTT vastaisi osiosta 5): 1. Selvitetään yksilö- ja tilatason riskitekijöitä poistoille ja samalla saadaan tieto tämänhetkisestä poistoprosentista ja miten se jakautuu teurastusten, kuolleisuuden ja lopetusten välillä. Ymmärtämys näistä asioista lisää mahdollisuuksia ennaltaehkäistä ongelmia tilatasolla ja samalla parantaa tilan kannattavuutta ja mahdollisuuksia vähentää emakoiden terveyteen liittyviä riskejä. 2. Selvitetään emakoiden kuolinsyitä ja poistosyitä. Osiolle 1 rinnakkainen työ, mutta kohdistuu kuolleisuuteen. 3. Selvitetään emakoiden kunnon merkitystä. Erityisesti keskitytään emakoiden laihtumiseen, kuntoluokkaan, lapahaavaumiin sekä yleiseen terveydentilaan. 4. Selvitetään makoiden teurastamolöydöksiä, mikä paljastaa tietoja emakoiden terveydentilasta ennen kuolemaa. 5. Selvitetään taloudellisesti optimaalinen poistotapa (mm. emakon ikä ja tuotostaso, jonka jälkeen se kannattaisi poistaa) ja pyritään selvittämään keinoja, joilla poistoikää saisi nostettua ilman että se heikentää tuotannon kannattavuutta tai lisää tuotantoon liittyviä riskejä. Tämä parantaisi osaltaan tuotannon kestävyyttä. Tässä osiossa hyödynnetään MTT:n Rotupossu-hankkeessa kehittämää mallia, jolla on arvioitu emakkoaineksen taloudellista arvoa. Ko. mallissa on otettu huomioon myös emakon poiston ajoitus eräänä muuttujana, mutta poistosyiden merkitystä ei ole tutkittu kunnolla. Asiaa on tarkasteltu MTT:llä aikaisemmin sekä eläinjalostuksen että talouden näkökulmasta (mm. Rotupossu-hankkeessa kehitetty poistojen optimointiin malleja, joita voisi tässä pyrkiä tuotteistamaan). Yhtymäkohtia myös valmisteilla olevaan KBBE-hankkeeseen.