Geenivarat hyötykäyttöön: ratkaisut tuote- ja palveluketjujen kehittämiseksi

HYÖTYGEENI Geenivarat hyötykäy

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Kansainväliset ja kansalliset politiikkaohjelmat velvoittavat geenivarojen säilyttämiseen. Säilyttämisestä koituu yrityksille ja yhteiskunnalle taloudellisia kustannuksia, joita voidaan kattaa tuotteistamalla monimuotoisuuteen perustuvia erityisominaisuuksia laatutuotteiksi ja palveluiksi. Tuottajilla ja kuluttajilla on kiinnostusta geenivaratuotteisiin, mutta toistaisksi volyymit ovat pieniä, eivätkä tuote- ja palveluketjut ole toimivia. Tässä hankkeessa lähdetään rakentamaan toimivia ketjuja geenivarojen erityisominaisuuksien pohjalta. Tapaustutkimuksena on alkuperäisnautojen liha, jonka laatuominaisuuksista on toistaiseksi vain vähän tietoa, toisaalta, juuri nautojen ylläpitäminen ainoastaan säilyttämistarkoituksessa on kallista. Tutkimuksessa 1) kootaan olemassa oleva tieto jonka perusteella voidaan arvioida geenivarojen hyödyntämisen mahdollisuuksia Osio tuottaa koosteen eläingeenivarojen hyödyntämisen geneettisestä, tuotannollisesta, laatu ja markkinatiedosta co-design prosessin ja työkalujen rakentamisen pohjaksi, (TP1) 2) tutkitaan alkuperäisrotuisten eläinten lihan laatuun vaikuttavia tekijöitä (kuten rasvahappokoostumusta ja lihan rakennetta ja verrataan lihan laatua muiden rotujen laatuun. Osiossa tuotetaan laboratorioanalyysien avulla mitattavaa tietoa lihan laatuun vaikuttavista ominaisuuksista, (TP2) 3) tunnistetaan geenivaratuotteiden ja palveluiden tuotteistamisen ja markkinoinnin ongelmakohdat, tutkitaan tuote- ja markkinointiasiakaslähtöisiä ratkaisuja alkuperäisrotutuotteiden ja palvelujen sekä toimivien ketjujen kehittämiseksi (co-design) sekä selvitetään kuluttajien maksuhalukkuutta . Osio tuottaa tiedon yhteiskunnallisista tekijöistä, jotka vaikuttavat geenivarojen hyötykäyttöön ja alueellisen kuvan toimivista tuotanto- ja palveluketjuista, (TP3) 4) tuotetaan yleisempiä malleja erikoisominaisuuksiin perustuvien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja ratkaisuja toimivien ketjujen rakentamiseksi sekä mittari geenivarojen hyötykäytön arviointiin. (TP4) Hankkeessa hyödynnetään seuraavia tutkimusmenetelmiä: TP1) Kirjallisuuskatsaus geenivarojen hyödyntämisen mahdollisuuksista, TP 2) genomitutkimuksen menetelmät lihan laatuun vaikuttavien geenien tunnistamiseksi laboratorioanalyysit lihan laatuominaisuuksien selvittämiseksi mRNA ja miRNA-analyysimenetelmiä ja bioinformatiikan työkaluja hyödyntäen, TP3):kollektiivinen systeemianalyysi ja co-design (yhteiskehittely) asiakaslähtöisten tuote- ja palveluratkaisujen hakeminen Living Lab -lähestymistapaa hyödyntäen, keskusteleva arvottaminen kuluttajien maksuhalukkuuden ja tuottajien hintatietoisuuden selvittämiseksi (TP4) laadullinen synteesi tutkimuksen tuloksista ja mittarin kehittäminen. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää alkuperäisrotujen tuottajat, tuotteita jalostava ja markkinoivat yrittäjät tuote- ja palvelukehityksessä sekä markkinoinnissa. Hyötykäyttömittari palvelee erityisesti päätöksentekijöitä, mutta myös muita ketjun toimijoita. Hanke tuottaa seuraavat raportit ja julkaisut: 1) suomenkielinen yhteenveto maa- ja metsätalousministeriölle, joka antaa yleiskuvan ja keskustelupohjan maatalouden geenivarojen hyödyntämiseen, ketjujen kehittämiseen sekä sisältää politiikkatason suosituksia ketjujen tukemiseksi, 4 ammatti- ja yleislehtiartikkelia ( Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, Geenivara –lehti, Nauta-lehti): sekä 2 tieteellistä artikkelia (lihan laatu ja co-design prosessi alueellisten tuote- ja palveluketjujen kehittämisessä).