HG-alueen toimintaedellytysten turvaaminen

HG-hanke

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tyrnävän ja Limingan kunnat ovat yksi Euroopan viidestä perunantuotannon suojatusta High Grade -alueesta (HG-alue). Suomen HG-alueen kasvinterveystilanne on kansainvälisessä tarkastelussa suhteellisen hyvä. Alueella ei ole todettu vaarallisia kasvintuhoojia ja virustilanne on kansallisesti toteutetuilla toimenpiteillä hallinnassa. Kuitenkin tulevaisuuden kasvitautiuhkina voidaan pitää tuontisiemenen mukana yllättäen leviäviä uusia tyvimätä- ja perunasyöpäkantoja, mop-top-virusta, ankeroisia, punamätää ym. Lisäksi on olemassa joukko perunan tauteja, joita muualla Euroopassa esiintyy, mutta Suomessa niistä ei juuri ole tarkempaa tietoa. Uhkana alueen perunantuotannolle voidaan pitää myös kansallisen perunantuotannon tuen loppumista, jonka myötä ruokaperunantuottajien siemenenuusismishalukkuus voi vähentyä. Tämä on riskitekijä kasvitutien (erityisesti virussaastunta) leviämiselle alueella. HG-alueelle on muodostunut vahva siemenperuna-alan osaamiskeskittymä. Alueen siemenperunaan liittyvä liiketoiminta on kansainvälistynyt. Alueella tuotetaan 17,5 milj. kg siemenperunaa vuosittain, josta n. 4,6 milj. kg menee vientiin. Tautipuhtaus on edellytys korkealuokkaisen siemenen vientitoiminnan jatkumiselle ja kehittämiselle. HG-statuksen säilyttäminen ja kasvitaudeista vapaan siementuotannon turvaaminen alueella edellyttää eri tahojen yhteisiä toimenpiteitä

Tämän hankkeen tavoitteena oli turvata Suomen High Grade -alueen jatkuvuus seuraavilla toimenpiteillä: 1.) HG-alueen nykytilan kartoitus (kasvitautipuhtaus) ja kasvinterveyden edistäminen hankkeessa toteutettavilla toimenpiteillä sekä samalla tuotanto-, tutkimus- ja tarkastustoiminnan synergian edistäminen. NYKYTILAN TODENTAMINEN-osio keskittyi alueelta näytteiden keruuseen sekä niiden analysointiin laboratoriossa. Samalla kehitettiin tuotannon, tutkimuksen ja tarkastustoiminnan välistä yhteistyötä. Toisena toimenpiteenä oli HG-alueen peruna-alan yritysten ja perunantuottajien toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen hankkeessa suunniteltavan toimintamallin avulla. UUSI TOIMINTAMALLI-osiossa toteutettiin ostopalveluna alueen kehittämiseen liittyviin toimiin kohdistuvaa kartoitusta, suunnittelua ja tiedonvälitystä. Tavoitteena oli viljelijöiden ja yritysten yhteistyön lisääminen. Lisäksi luotiin Y-viruksen aiheuttamien tuotantotappioiden ehkäisemiseksi ennustemalli siemenperuantuottajien käyttöön. Kolmantena tavoitteena oli vientiyritysten kansainvälistymiskehityksen turvaaminen DATA-POHJAISEN MATERIAALIN TUOTTAMINEN-osiossa. Alueen toimijoiden yhteistyö ja laboratorioyhteistyö (Evira, Luke) tuotettiin kirjalliseen muotoon. Näin osoitettiin myös kansainvälisesti Suomen HG-alueen toimivuus ja sen vaikutukset alueen vetovoimaisuuteen. Hankkeessa oli mukana seuraavat tahot: Luke (MTT) Oulu, Helsingin yliopisto, Evira, ProAgria Oulu, Finpom Oy, Perunaseppä Oy, Pohjoisen Kantaperuna Oy, Suomen siemenperunakeskus Oy, MTK.

Projektista on laadittu tiedotteita (2 kpl), esitteitä (3 kpl) sekä pian ilmestyvä laajempi raportti (julkaistaan Luke-sarjassa).