Kasvinterveyden riskinhallinnan kustannushyötysuhteen ja kasvinterveyden alueellisen riskin arvio

HARA Kasvinterveyden riskinhal

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.10.2017

Tiivistelmä

Hanke pyrkii edistämään yhteiskunnan voimavarojen mahdollisimman tehokasta kohdentamista karanteenituhoojien leviämisen estämiseksi ja maa- ja puutarhatalouden kilpailukykyä tukevasti.Karanteenituhoojilla tarkoitetaan kasvitauteja ja tuhoeläimiä, joilla saattaa olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia alueella, jolla niitä ei vielä esiinny, tai jolla niitä esiintyy vain rajoitetusti ja jolla niitä valvotaan virallisesti.Uusien karanteenituhoojien leviäminen johtaa lähes aina tuotannon kannattavuuden heikkenemiseen, koska uudet tuhoojat aiheuttavat suoria satotappioita, ja niiden hallinta vaatii kasvinsuojeluaineiden käytön lisäämistä.

Hankkeessa: 1. Arvioidaan riskinhallinnan kannattavuutta eri tuotantokasveilla ja -sektoreilla yksittäisen tuottajan ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tarkastelulla selvitetään, a) missä tilanteissa toimijoiden omat toimenpiteet ovat kannattavia yksittäisen toimijan ja yhteiskunnan näkökulmasta, ja b) missä tilanteissa viranomaistarkastukset ovat kannattavia yhteiskunnan näkökulmasta.
2. Paikannetaan alueet, joilla karanteenituhoojien maahan kulkeutumisen, maahan asettumisen ja maassa leviämisen riski sekä tuotannon uhattuna oleva taloudellinen arvo on a) erityisen suuri, ja b) erityisen pieni. Tarkastelu tehdään mittakaavassa, joka mahdollistaa riskihallintatoimenpiteiden kohdentamisen Ely -keskusten sisällä oleviin riskikeskittymiin. Tarkastelu kohdennetaan erityisen riskialttiisiin tuotantokasveihin ja -sektoreihin, jotka valitaan aiempien hankkeiden tulosten perusteella. Hankkeen vaikuttavuus varmistetaan järjestämällä hankkeen lopuksi kasvinterveysviranomaisille työpaja, jonka tavoite on kasvinterveyden valvonnan kehittäminen tämän ja aikaisempien kasvinterveyden riskinarviointihankkeiden tulosten perusteella. Hankkeessa luodaan pohja, jonka avulla kasvinterveyden valvontakohteiden sijaintitietoja voidaan jatkossa hyödyntää kasvinterveyden valvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä riskinarvioinneissa. Hankkeessa pyritään myös yhtenäistämään paikkatiedon käyttötapoja kasvintuotannon, erityisesti kasvintuhoojien tutkimusalalla, niin että yhdessä tutkimushankkeessa tuotettu tieto on helposti muiden tutkimushankkeiden käytettävissä.