Geokemiallisen ja mikrobiologisen aineiston yhdistäminen ja hyödyntäminen malminetsinnässä

GeoMikro

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Geologian tutkimuskeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Oulun yliopiston yhteistyönä on kerätty Pohjois-Suomesta geokemiallista ja molekyylimikrobiologista dataa, jonka avulla selvitetään maaperän ja kasvien mikrobiyhteisöjen vastetta näytteiden geokemiallisiin ominaisuuksiin ja tutkimusalueiden tunnettuihin mineralisaatioihin. Tämän hankkeen tarkoituksena on löytää sopivat menetelmät tällaisten yhdistelmäaineistojen analysoimiseksi sekä indikaattori-mikrobilajien identifioimiseksi.

Tuotokset

Tutkimus lisää monitieteistä osaamista biogeokemiasta, geokemiasta ja mikrobiologiasta. Osaamista voidaan hyödyntää suunniteltaessa uusia geomikrobiologisia menetelmiä mm malminetsintään ja kaivosympäristöjen kunnostamiseen liittyen.