EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan vaihtoehdot

EU:n ja kansallisen maatalousp

Alkamispäivä

01.01.2010

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Euroopan unioni (EU) on viime vuosina uudistanut maatalouspolitiikkaansa hanakasti valmistautuen niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin muutospaineisiin. Markkinahintatuesta on siirrytty vuosien kuluessa suoraan tukeen. Maataloustuottajille maksettavia vähimmäishintoja on alennettua tai kokonaan poistettu. Hinnanalennuksia on korvattu suorilla hehtaari- tai eläinyksikkötuilla. Tuoreimman politiikkauudistuksen myötä tuotantoon sidotusta suorasta tuesta ollaan siirtymässä kokonaan tuotannosta irrotettuun tukeen. Muutoksia on odotettavissa edelleen. EU:n laajentuminen aiheuttaa väistämättä paineita yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi. Maailman kauppajärjestön WTO:n Dohan kierroksen takkuisesta etenemisestä huolimatta prosessi maailmankaupan vapauttamiseksi jatkuu, joten tuontisuojaa ja kauppaa vääristävää tukea on EU:ssa alennettava. Suomelta kaivataan aktiivisia ja ennakoivia toimia, joilla tulevaisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan niin, että vältetään epätoivottu kehitys ja samalla vahvistetaan politiikkaa ja tukimekanismeja, joilla turvataan suomalaisen maa- ja elintarviketalouden selviytyminen. Tässä tutkimuksessa ennakoidaan maatalouspolitiikan vaihtoehtoisia kehityspolkuja ja arvioidaan niiden vaikutuksia suomalaisen maa- ja elintarviketalouden kannalta. Tutkimus on luonteeltaan proaktiivista ja ennakoivaa.